HR AWARD

Biofyzikální ústav Akademie věd (BFÚ) – oznámení o zahájení procesu získání Human Resources Excellence in Research Award (HR AWARD)

Biofyzikální ústav Akademie věd (BFÚ) byl založen v r. 1955 a stal se významnou součástí infrastruktury výzkumu v Československu a později i v České republice, a to v rámci hlavní vědecké mimouniverzitní instituce Akademie věd České republiky. Vědci zde pracují jako výzkumní pracovníci v mnoha odvětvích biomedicínského výzkumu. Zaměřují se převážně na základní výzkumnou činnost, ale snaží se hledat i další aplikace svých objevů v praxi. V současnosti je v Biofyzikálním ústavu zaměstnáno více než 200 pracovníků, a to kromě tuzemských pracovníků také pracovníků z celkem osmi zemí světa, a to Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Slovenska, Íránu, Mexika a Ukrajiny.

Na BFÚ působí celkem 21 výzkumných týmů v deseti výzkumných odděleních a dále 1 servisní laboratoř.

Vedení BFÚ vyvíjí kontinuálně snahu o zlepšení pracovních podmínek nejen výzkumných pracovníků, ale i těch pracovníků, kteří zajišťují činnost na úseku ekonomické správy ústavu, tak i na úseku technicko-správní podpory vědců. Snahou je přitom dodržovat principy stanovené Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků (Charta a Kodex), k nimž se BFÚ hlásí. V kontextu s tím bylo vedením BFÚ dne 29. 4. 2020 zasláno Evropské Komisi písemné sdělení deklarující tento svůj závazek, čímž zahájilo kroky pro splnění podmínek k získání prestižního ocenění udělované Evropskou komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí, tzv. Human Resources Excellence in Research Award (HR Award), které ve výzkumném sektoru představuje záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenost a transparentnost výběrového řízení a kvalitu pracovního prostředí.

Dne 30. listopadu 2021  jsme oficiálně získali ocenění HR Excellence in Research, což ukazuje, že do značné míry naplňujeme 40 principů Evropské charty výzkumníků a usilujeme o eliminaci nedostatků, které ještě máme. V prvních dvou letech budeme postupovat podle Akčního plánu mírně upraveného podle doporučení EK (EC Consensus Report). 

Hlavní vědecké cíle v rámci implementace HR Award na BFÚ:

 • Dosažení excelence ve výzkumu;
 • Navázání širší personální spolupráce s univerzitami při výchově studentů;
 • Navázání mezinárodní vědecké spolupráce;
 • Provádění expertní činnost pro praxi.

Hlavní cíle v rámci implementace HR Award na BFÚ:

 • Zvýšení pravděpodobnosti udělení národních a mezinárodních projektů;
 • Posílení národní a mezinárodní prestiže BFÚ;
 • Zlepšení péče o lidské zdroje;
 • Zlepšení work/life balance zaměstnanců BFÚ;
 • Zlepšení procesu přijímání nových vědeckých pracovníků;
 • Nastavení lepších zaměstnaneckých benefitů;
 • Podpora rodin vědeckých pracovníků s dětmi.

Členové realizačního týmu HR Award na BFÚ:
HR Award Expert Team
doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc., ředitelka ústavu a vedoucí Oddělení buněčné biologie a epigenetiky;
doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc., zástupce ředitelky ústavu;
Ing. Robert Ulrich, vedoucí ekonomické správy;
JUDr. Petr Cembis, právník;
JUDr. Pavel Vacek, projektový manažer.

HR Award Working Group
doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc., ředitelka ústavu a vedoucí Oddělení buněčné biologie a epigenetiky;
doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc., zástupce ředitelky ústavu;
Ing. Robert Ulrich, vedoucí ekonomické správy;
JUDr. Pavel Vacek, projektový manažer;
Mgr. Radek Fedr, technik;
Mgr. Klára Bednářová, Ph.D., pracovník Oddělení biofyziky nukleových kyselin;
RNDr. Mgr. Pavlína Pokorná, PhD. student;
Mgr. Soňa Legartová, Ph.D., pracovník Oddělení buněčné biologie a epigenetiky;
Ing. Bačovský Václav, Ph.D., pracovník Oddělení vývojové genetiky rostlin;
Mgr. Luděk Havran, Dr., pracovník Oddělení biofyzikální chemie a molekulární onkologie;
RNDr. Bohuslav Janoušek, Ph.D., pracovník Oddělení vývojové genetiky rostlin;
Mgr. Jana Lunerová, Ph.D., pracovní Oddělení molekulární epigenetiky;
Kateřina Svobodová, pracovník Oddělení cytokinetiky;
Ing. Zuzana Machálková, pracovník Oddělení vývojové genetiky rostlin;
RNDr. Iva Falková, Ph.D., pracovník Oddělení radiobiologie a buněčné biologie;
Ing. Milada Kořínková, pracovník Oddělení molekulární biofyziky a farmakologie;
RNDr. Iva Kejnovská, CSc., pracovník Oddělení biofyziky nukleových kyselin;
RNDr. Milan Číž, Ph.D., pracovník oddělení biofyziky imunitního systému;
RNDr. Miroslav Krepl, Ph.D., pracovník Oddělení struktury a dynamiky nukleových kyselin;
RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D., pracovník Oddělení biofyzikální chemie a molekulární onkologie;
Mgr. Gabriela Ambrožová, Ph.D., pracovník Oddělení biofyzika imunitního systému;
doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D., vedoucí Oddělení radiobiologie a buněčná biologie;
doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc., vedoucí Oddělení biofyzikální chemie a molekulární onkologie;
doc. Mgr. Olga Nováková, Dr., pracovník Oddělení molekulární biofyzika a farmakologie;
Mgr. Daniel Renčiuk, Ph.D., vedoucí Oddělení biofyzika nukleových kyselin;

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY - Expertní tým HR Award (.pdf)
ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY - Pracovní skupina HR Award (.pdf)