Aktuální události  

Young researchers of the Institute of Biophysics (IBP) of the Czech Academy of Sciences are inviting students and postdocs to IBP career day: Per Aspera Ad Astra. The career day is focused on future career possibilities in the academic and industrial spheres. During the event, four outstanding scientists will share stories of their scientific journeys and will lead popular round table discussions on various topics. We look forward to meeting you! More information here. Registration link here.


Biofyzikální ústav AV ČR (BFÚ, Brno, Česká republika) a Ústav fyzikálně-chemických procesů Italské národní rady pro výzkum (IPCF-CNR, Messina, Itálie) podepsaly oficiální dohodu o vzájemné spolupráci s cílem realizovat výměnu (pre)graduálních studentů a doktorandů, jakož i zjednodušit a podpořit využívání vzájemných zdrojů, a upevnit současnou i budoucí spolupráci, kterou obě instituce navázaly již v posledních několika letech.


 Dne 25.5.2023 přednáší v Biofyzikálním ústavu AV ČR Dr. Jan Benada z Univerzity v Kodani (DK). Srdečně Vás zveme na přednášku.Srdečně Vás zveme na autorskou výstavu fotografií RNDr. Michala Štrose, DrSc., která se koná 4.4. - 5.5.2023 v literární kavárně Academia na nám. Svobody 13 v Brně. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 5.4.2023 v 17 hodin.

Tajemný podmořský svět pohledem kreativní fotografie - autorská výstava Michala Štrose


Výsledky dotazníku implementační fáze HR Award Biofyzikálního ústavu a veškeré HR aktivity sledujte na stránkách: https://www.ibp.cz/cs/o-instituci/hr-award/implementacni-fazeVýsledek hodnocení oddělení za rok 2022

V roce 2022 publikovali výzkumníci Biofyzikálního ústavu Akademie věd z celkem 110 publikací v mezinárodních časopisech. V grafu jsou uvedeny hodnoty: SIF/FTE představující součet impakt faktorů časopisů (IF), kde byly články uveřejněny, přepočteno na plné úvazky vědeckých pracovníků (FTE). Parametr SIF kor./FTE znamená součet IF pro publikace s korespondujícím autorem z BFÚ, normovaným na FTE.


Větší zobrazení zde


Vedení BFÚ gratuluje Dr. Petru Fajkusovi, Dr. Miroslavu Kreplovi a Mgr. Radce Vozárové k udělení prestižního ocenění BFÚ, Ceny Mezinárodního poradního sboru.


stáhnout (.PDF)


 

Významná výzkumná činnost

Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky (BFÚ) byl založen v r. 1955 a stal se významnou součástí infrastruktury výzkumu v Československu, později v České republice. V současné době se vědci BFÚ věnují základnímu výzkumu v různých oborech biofyziky, biologie a chemie. Výzkum se realizuje pomocí řady biofyzikálních metod, jako je konfokální mikroskopie založená na fluorescenčních metodách, vícekanálová flow-cytometrie, CD spektroskopie, počítačové modelování a elektrochemie. BFÚ představuje výzkumné centrum ČR, ve kterém jsou studovány epigenetické děje v genomu. Z praktického hlediska je věnována pozornost i radiační ochraně a její výuce na MU v Brně. Svojí činností vědci BFÚ přispívají ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti v ČR, k rozvoji biotechnologií a transferu výsledků výzkumu do praxe. V rámci předmětu své činnosti vědecké týmy BFÚ rozvíjejí mezinárodní spolupráci, včetně organizování mezinárodních vědeckých konferencí, seminářů a zaškolování zahraničních studentů a postdoktorandů v laboratořích, které jsou vybaveny moderními technologiemi. Ve spolupráci s vysokými školami vědci BFÚ vychovávají studenty, významně se podílejí na pedagogické činnosti několika univerzit v ČR. Výukové aktivity jsou realizovány především ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou Palackého v Olomouci. Vedení ústavu aktivně podporuje mladé vědecké pracovníky, snaží se rozvíjet jejich talent a prohlubovat jejich zájem o vědecké bádání. Z hlediska genderové rovnováhy podporujeme ženy ve vědě, konkrétními nástroji a opatřeními umožňujeme skloubení úspěšného profesního rozvoje a rodinného života, včetně zajištění péče o děti.

Našim cílem je upevňovat pozici špičkového národního centra pro excelentní výzkum; pracujeme současně na posílení naší pozice v mezinárodním měřítku. Každým rokem vědci BFÚ řeší více než 50 národních grantových projektů a vychovávají více než 70 pregraduálních a postgraduálních studentů. Řada vědců ústavu byla nebo je hlavními řešiteli mezinárodních projektů, jako jsou projekty garantované Norskými fondy, EU granty Marie Curie, COST projekty nebo projekty podpořené z Howard Hughes Medical Institute v USA nebo Welcome Trust, UK. Vedení ústavu podporuje vědecký výzkum formou interní podpory výzkumu. Chceme vytvořit podmínky k tomu, aby k nám přicházeli vědecky nejschopnější lidé a činili zásadní objevy ve vědních oblastech, které spadají do celkové koncepce BFÚ. Vedení ústavu dbá na akademické svobody a snaží se zajišťovat dobrou finanční i technickou podporu. Oborná práce jednotlivých týmů BFÚ nachází odezvu ve vysoké citovanosti vědeckých prací, které byly v ústavu vytvořeny. V ústavu pracují renomovaní vědci, jako je prof. Viktor Brabec (počet citací více než 11 000) nebo laureát Akademické prémie a jeden z nejcitovanějších vědců ČR, prof. Jiří Šponer (počet citací více než 18 000). Velice aktivním a mezinárodně uznávaným vědcem byl laureát nejprestižnější národní ceny Česká hlava a Neuron, prof. Emil Paleček (počet citací podle WoS je více než 14 000). Vedení ústavu rovněž podporuje aktivity mladých vědců. Z mladší generace (do 35 let) byla oceněna řada postdoktorandů prestižní cenou Otty Wichterleho (cena Akademie věd ČR). Ocenění byli: Jiří Fajkus, Olga Nováková, Jiří Šponer, Miroslav Fojta, Jana Kašpárková, Stanislav Hasoň, Luděk Havran, Václav Brázda, Judit Šponerová, Lukáš Kubala, Jaroslav Malina, Roman Hobza, Martin Falk, Kamila Réblová, Veronika Ostatná, Hana Pivoňková, Michaela Pekarová, Zdeněk Kubát, Soňa Legartová, Vojtěch Novohradský, Miroslav Krepl, Lenka Marková, Gabriela Ambrožová a Petr Stadlbauer. Významní vědci BFÚ a mladí vědečtí pracovníci garantují dlouhodobě vynikající vědeckou úroveň Biofyzikálního ústavu.