Počáteční fáze

V roce 2020 byl zahájen dlouhodobý proces tzv. GAP analýzy, odhalující mezery ve 40 principech C&C. Na základě diskusí s vědci všech úrovní, administrativními a technickými pracovníky byla provedena GAP Analýza a připraven Akční plán pro nadcházející čtyři roky. Implementace strategie HRS4R je jedním ze způsobů, jak prokázat, že BFÚ podporuje své vědce.

Celý proces byl kontrolován Expertním týmem (Rozhodnutí ředitelky z 08/2020). Tento tým požádal vedoucí oddělení, aby jmenovali alespoň jednu osobu se zkušenostmi a zájmem o problematiku lidských zdrojů. Zástupci vědců, administrativního a technického personálu zřídili pracovní skupinu, jejíž členové se aktivně, dobrovolně a zodpovědně zúčastnili procesů GAP analýzy a koncepce akčního plánu.

Výsledkem tohoto ročního snažení má být udělení HR Excellence in Research. Tímto však naše snaha nekončí. Během dvou let zrevidujeme akční plán, za další tři roky nás čeká návštěva nezávislých kritiků a teprve nyní se prokáže, zda jsme uspěli nebo ne. Ocenění nám buď bude znovu uděleno, nebo odňato.

 

Dne 26. 4. 2021 byly ze strany Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. zaslány k hodnocení Evropské komise vypracované dokumenty: Gap Analysis, OTMR & Action Plan.

Následně proběhlo počáteční hodnocení výše uvedených dokumentů ze strany hodnotitelů Evropské komise a dne 16. 8. 2021 nám byl doručen výsledek tohoto hodnocení s návrhy na provedení drobných úprav a doplnění výše uvedených dokumentů.

Upravené dokumenty dle požadavků hodnotitelů Evropské komise jsme odeslali k dalšímu hodnocení ze strany Evropské komise dne 15. 10. 2021.

 

Konečné dokumenty po revizi

Popis procesu (.pdf)

GAP analýza (.pdf)

Kontrolní seznam OTM-R (.pdf)

Akční plán (.pdf)

Revize GAP analýzy a akčního plánu (.pdf)

 

Počáteční hodnocení - zpráva EK

Odpovědi na zprávu EK (.pdf)

 

Zaměstnanecký dotazník

Zaměstnanecký dotazník (.xlsx)

Souhrn výsledků GAP analýzy (.docx)

 

Revize GAP analýzy a akčního plánu

Příloha č. 1 - Zásady (.pdf)

Příloha č. 3 - Pracovní kategorie R1-R4 (.docx)

Genderová rovnováha (.docx)

Strategický plán BFÚ včetně HR (.doc)

 

Mzdový předpis

Mzdový předpis (.pdf)

 

OTM-R

Vnitřní předpis o náboru zaměstnanců (.pdf)

Kariérní řád (.pdf)

Vnitřní předpis o komunikaci s médii (.pdf)

Organizační řád (.pdf)

 

Legislativa

Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers (.pdf)

Evropská charta pro výzkumné pracovníky (.pdf)

 

Zasedání pracovní skupiny (WG) a řídícího výboru (SC)

26. 8. 2021 (.pdf)

6. 9. 2021 (.pdf)

16. 9. 2021 (.pdf)

24. 9. 2021 (.pdf)

 

Harmonogram (HRS4R procesní tabulka - zdroj: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r).