Plán genderové rovnosti

Biofyzikální ústav je  od prosince 2021 držitelem Ocenění excelence lidských zdrojů ve výzkumu (HR Excellence in Research Award), které získal od Evropská komise. BFÚ vytváří pracovní, vzdělávací a kulturní prostředí, ve kterém jsou respektována rovná práva a důstojnost všech zaměstnanců. Důležité pro dosažení tohoto cíle je zajištění rovných příležitostí pro ženy a muže na pracovišti. Dohlížet na realizaci tohoto plánu bude HR Award Řídicí komise.

Plán genderové rovnosti se zaměřuje na následující oblasti:

  1. Sladění pracovního a soukromého života zaměstnanců
  2. Genderová rovnováha ve vedení a rozhodování
  3. Genderová rovnováha v náboru a kariérním postupu
  4. Opatření proti genderově podmíněnému chování neslučitelnému se společenskými standardy.

Implementace Plánu genderové rovnosti

Akce č. 1 
Název: 
Genderová rovnováha ve vedení a rozhodování
Detailní informace: Po úvodním představení lektora a účastníků byly vysvětleny pojmy jako např jako gender, genderové stereotypy, socializace a možnost vyhnout se stereotypům. Později byla pozornost věnována případovým studiím: reklama, odměňování, sladění pracovního a soukromého života, zboží a služby, (sexuální) obtěžování. Hodnocení případových studií nerovného zacházení probíhalo ve skupinách. Poté byly jednotlivé případy prodiskutovány se členy dalších skupin, jako nástroj řešení případů byl použit koncept sdíleného důkazního břemene. Prostřednictvím diskuse o konkrétních okolnostech jednotlivých případů byla představena následující témata: (1) oblasti a důvody diskriminace chráněné antidiskriminačním zákonem, (2) přímá diskriminace a nepřímá diskriminace, (3) (sexuální) obtěžování, (4) pronásledování, poučování, podněcování k diskriminaci, (5) sdílené důkazní břemeno. Na závěr se přednášející v souhrnu krátce zaměřila na 2 obecné otázky: (1) proč podporovat rovnost žen a mužů (mezinárodní a národní právní závazky, existence nerovností, veřejné mínění, 5 argumentů pro rovnost pohlaví), (2) jak prosazovat rovnost žen a mužů. Účastníci byli kooperativní, informovaní, aktivní. Z podrobné diskuse byl patrný zájem. Diskuse byla konstruktivní a jejím cílem bylo nalézt řešení často složitých problémů, které rovné zacházení přináší. Probírané situace jsou opakovaně na pomezí práva a představ každého člověka o pravidlech lidského soužití, na pomezí pracovního a soukromého života. Prostřednictvím interakce a prostřednictvím hledání vlastních řešení předložených případových studií měli účastníci možnost sami zažít složitost agendy. Byli informováni o možných řešeních nerovného zacházení nejen prostřednictvím sankčních mechanismů, tzv. ex post řešení, ale také o nutnosti prevence a osvěty.
Přednášející: Mgr. et Mgr. Pavla Špondrová
Datum konání přednášky: June 22, 2022
Počet účastníků: 20
Indikátory/Cíle:  Akce měla značný přínos pro GEP. Počet účastníků naplnil klubovnu (tj. účast 100%).

Akce č. 2
Název:
Pravidelné schůzky s roční periodicitou o genderových problémech na ústavu
Detailní informace: Ředitelka ústavu organizuje každým rokem schůzky pracovníků BFÚ o genderových problémech, kde jsou diskutovány otázky týkající se možné diskriminace, možné existence nerovností, potřeba prosazování rovnosti, pravidla lidského soužití. Účastníci se vyjádřili, že v rámci BFÚ necítí diskriminaci žen ani mužů.
Datum konání schůzek: koncem každého roku
Počet účastníků: 30
Indikátory/Cíle: Počet účastníků odpovídá počtu pracovníků, kteří mají zájem o genderovou problematiku. Cílem je zajistit dostatečně rychlou reakci vedení ústavu v případě potřeby.

Akce č. 3
Název: Letní školy pro děti do 10 let
Detailní informace: akce se konaly ve dvou týdnech, detailní informace je uvedena v Implementaci HR Award, akce 14.1 a 14.2. Cílem akcí bylo mimo jiné příspět k genderové vyváženosti v péči o děti.
Data: první letní škola 18.7.-22.7.2022, druhá letní škola 8.8.-12.8.2022
Počty účastníků:
12 dětí, 15-20 mentorů z BFÚ

Akce č. 4
Název:
Vyrovnání podílu žen ve vedoucích funkcích BFÚ
Detailní informace:
Vzhledem k tomu, že ve funkci vedeoucího oddělení je pouze 1 žena, vedení ústavu doporučilo jmenovat do fuknce zástupce vedoucího ženy. Takto bylo jmenováno 8 žen do této funkce. Současný stav je takový, že poměr žen/mužů na pozici vedoucího oddělení/zástupce vedoucího oddělení je 9/11, což dosti vyvážené. Nutno úvést, že ženy preferují funkci zástupce s ohledem na menší odpovědnost a pracovní vytíženost.
Data: 2022
Indikátory/Cíle: Vyvážené zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích.