Biophysical Chemistry and Molecular Oncology

Running projects

Nanostructured surfaces of silver amalgam for electrochemical and optical methods of biomolecule analysis

Project ID code: GJ17-23634Y
Provider: GAČR
Years: 2017 - 2019
Solver: Daňhel Aleš, Biofyzikální ústav AVČR, v.v.i.

Finished projects

Značení DNA redoxními markery pro elektrochemickou detekci. Aplikace v analýze nukleotidových sekvencí a v molekulární diagnostice.

Project ID code: IAA400040901
Provider: GA AV
Years: 2009 - 2013

Konstrukce nových funkčních nukleových kyselin pro aplikace v chemické biologii, katalýze a samoskladbě

Project ID code: GA203/09/0317
Provider: GA ČR
Years: 2009 - 2013

Moderní biofyzikální metody: pokročilé praktické vzdělávání v experimentální biologii

Project ID code: EE2.3.09.0046
Provider: MŠMT
Years: 2009 - 2012

Interakce proteinů a nukleových kyselin s povrchy. Nové nástroje pro biomedicínu

Project ID code: ME09038
Provider: MŠMT
Years: 2009 - 2012

Mezifázové a elektrochemické chování syntetických oligonukleotidů: vliv nukleotidové sekvence, konformace a chemické modifikace

Project ID code: IAA400040903
Provider: GA AV
Years: 2009 - 2011

Mezifázové vlastnosti alfa-synucleinu a agregace tohoto proteinu v Parkinsonově nemoci

Project ID code: KJB100040901
Provider: GA AV
Years: 2009 - 2011

Aplikace elektrochemických metod zaměřených na mikroanalýzu bází nukleových kyselin a oligonukleotidů

Project ID code: IAA400040804
Provider: GA AV
Years: 2008 - 2010

Využití fyzikálních metod studia adsorpce nukleových kyselin a proteinů na rozhraních v lékařské diagnostice a při studiu biokompatibility

Project ID code: GA202/08/1688
Provider: GA ČR
Years: 2008 - 2010

Bioinformatická a experimentální identifikace nekanonických struktur v genomové DNA

Project ID code: GA204/08/1560
Provider: GA ČR
Years: 2008 - 2010

Elektrochemické nástroje pro detekci mutací a polymorfismů v DNA

Project ID code: GP203/08/P598
Provider: GA ČR
Years: 2008 - 2010

Interakce standardního a mutantních proteinů p53 s poškozenou DNA a jejich význam při odpovědi buněk na protinádorovou chemoterapii

Project ID code: IAA500040701
Provider: GA AV
Years: 2007 - 2010

Elektrochemická a optická analýza biomakromolekul na mikroelektrodách pokrytých nanovrstvami elektroaktivního materiálu

Project ID code: KAN200040651
Provider: AV ČR
Years: 2006 - 2010

Nanotechnologie pro proteinovou a genovou diagnostiku

Project ID code: KAN400310651
Provider: AV ČR
Years: 2006 - 2010

Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu.

Project ID code: LC06035
Provider: MŠMT
Years: 2006 - 2010

Analýza struktury a interakcí DNA pomocí elektrochemických technik a chemických sond. Nové metody a senzory pro detekci poškození DNA

Project ID code: GA203/07/1195
Provider: GA ČR
Years: 2007 - 2009

Elektrody modifikované proteiny a DNA. Nové nástroje pro biomedicínu

Project ID code: GA301/07/0490
Provider: GA ČR
Years: 2007 - 2009

Interakce proteinů s povrchy. Nové biofyzikální metody analýzy nádorového supresoru p53

Project ID code: GP202/07/P497
Provider: GA ČR
Years: 2007 - 2009

Interakce proteinu p73 a jeho isoforem s DNA. Vliv nadšroubovicového vinutí, konformace DNA a protinádorových činidel

Project ID code: GP204/07/P476
Provider: GA ČR
Years: 2007 - 2009

Studium posttranslační modifikace nádorového supresoru proteinu p53, jeho homologů a interagujících proteinů v lidských nádorových buněčných liniích

Project ID code: GP301/07/P160
Provider: GA ČR
Years: 2007 - 2009

Nové přístupy v elektrochemické analýze nukleových kyselin a oligonukleotidů zaměřené na ultrasensitivní mikrodetekci DNA a detekci DNA hybridizace.

Project ID code: IAA100040602
Provider: GA AV
Years: 2006 - 2008

Využití elektrochemických metod při studiu oligonukleotidů jako modelů alternativních struktur DNA

Project ID code: IAA400040611
Provider: GA AV
Years: 2006 - 2008

Mikroanalytická instrumentace pro analýzy biopolymerů modifikovaných strukturními sondami

Project ID code: GA203/06/1685
Provider: GA ČR
Years: 2006 - 2008

DNA vytvářející triplexy a jejich interakce s proteiny p53

Project ID code: GP204/06/P369
Provider: GA ČR
Years: 2006 - 2008

Standardní (wild type) a mutovaný nádorový supresor protein p53. Mezimolekulární interakce, změny konformace a nové mikrometody jeho analysy

Project ID code: IAA500040513
Provider: GA AV
Years: 2005 - 2008

Aplikace biofyzikálních metod v biotechnologii a v biomedicině.

Project ID code: ME 920
Provider: MŠMT
Years: 2007 - 2007

Mutanty nádorového supresoru proteinu p53 a regulace jejich DNA vazebné aktivity

Project ID code: KJB500040502
Provider: GA AV
Years: 2005 - 2007

Konjugáty nukleobází s komplexy kovů jako elektroaktivní značky. Využití značených oligonukleotidů v senzorech pro hybridizaci DNA

Project ID code: GA203/05/0043
Provider: GA ČR
Years: 2005 - 2007

Sensibilizace nádorových buněk k chemoterapeutikům cílenými inaktivacemi p53-kináz a homologů p53 jako možná terapeutická strategie v onkologii

Project ID code: GA301/05/0416
Provider: GA ČR
Years: 2005 - 2007

Elektrochemické detektory hybridizace DNA a jejich aplikace v DNA diagnostice

Project ID code: IAA4004402
Provider: GA AV
Years: 2004 - 2007

Výzkum a vývoj nového typu elektrochemického biosenzoru pro detekci sekvence nukleotidů v DNA a genotoxických agens v prostředí.

Project ID code: 1H-PK/42
Provider: MPO
Years: 2004 - 2007

Interakce mutantních proteinů p53 s genomovou DNA in vitro a in vivo

Project ID code: 1K04119
Provider: MŠMT
Years: 2004 - 2007

Interakce biopolymerů s ligandy a detekce jejich konformačních změn na fázových rozhraních pomocí elektrochemických a optických metod

Project ID code: IAA4004404
Provider: GA AV
Years: 2004 - 2006

Nové přístupy ve vývoji elektrochemických senzorů pro poškození DNA

Project ID code: GA203/04/1325
Provider: GA ČR
Years: 2004 - 2006

Vliv superhelicity DNA na sekvenčně specifickou a strukturně selektivní vazbu proteinu p53

Project ID code: GP301/04/P025
Provider: GA ČR
Years: 2004 - 2006

Možnosti elektrochemických metod v genomice, základy vývoje biosenzorů DNA

Project ID code: IBS5004355
Provider: AV ČR
Years: 2003 - 2005

Využití chemických strukturních sond a elektroanalytických metod při detekci poškození DNA. Vývoj DNA senzorů.

Project ID code: KJB4004302
Provider: GA AV
Years: 2003 - 2005

Chemicky modifikované pevné elektrody v elektrochemické analýze nukleových kyselin a jejich složek

Project ID code: KJB4004305
Provider: GA AV
Years: 2003 - 2005

Využití elektrochemie v analýze proteinů a při detekci hybridizace DNA

Project ID code: GA204/03/0566
Provider: GA ČR
Years: 2003 - 2005

Vývoj metod a konstrukce sensorů pro detekci interakcí DNA s léky

Project ID code: ME 685
Provider: MŠMT
Years: 2003 - 2005

Rozpoznání poškození DNA nádorově supresorovými proteiny. Vliv protinádorových léčiv.

Project ID code: NC7574
Provider: MZ
Years: 2003 - 2005

Aplikace biofyzikálních metod v biotechnologické a klinické praxi

Project ID code: IBS5004107
Provider: AV ČR
Years: 2001 - 2005