Molekulární biofyzika a farmakologie

Běžící projekty

Vývoj nových, cílených vícejaderných komplexů platiny a ruthenia pro chemoterapii rakoviny. Mechanimus působení

Název programu: GACR 20-14082J
Koordinátor / pracoviště: Institute of Biophysics of the Czech Academy of Sciences
Spolupracovník: Dr. Alexey A. Nazarov, Lomonosov Moscow State University
Řešení projektu: 2020 - 2022
Účastnické země: Russia
Řešitel: prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
Cílem projektu je získat údaje o mechanismech protinádorového působení nových, vícejaderných komplexů platiny a ruthenia; využít tyto znalosti pro návrhy nových typů metalofarmak, které působí zcela novými mechanismy a vykazují lepší protinádorové účinky než metalofarmaka již využívaná v klinické praxi.

Nová generace platinových protinádorových léčiv. Molekulární a buněčný mechanismus účinku.

Název programu: INTER-EXCELLENCE
Spolupracovník: James Hoeschele, Eastern Michigan University
Řešení projektu: 2019 - 2022
Účastnické země: USA
Řešitel: prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.

Ukončené projekty

Epigeneticky aktivní látky pro chemoterapii nádorů

Název programu: INTER-EXCELLENCE
Řešení projektu: 2017 - 2019
Řešitel: Viktor Brabec
Cílem tohoto projektu COST bude získat špičkové výsledky v rámci výzkumu zaměřeného na vývoj nových epigeneticky působících metalofarmak, schopných specifického cílení do nádorových buněk včetně rakovinných kmenových buněk, na poznání mechanismu jejich biologického působení a na poznání interakcí epigeneticky působících metalofarmak s biomakromolekulami s využitím nových moderních metod molekulární a buněčné biofyziky, které jsou nebo budou v Oddělení molekulární biofyziky a farmakologie zavedeny a stanou se dostupnými pro výzkum realizovaný ostatními partnery v rámci běžící Akce COST CM1406.

Epigenetic Chemical Biology (EPICHEM)

Název programu: COST Action CM1406
Koordinátor / pracoviště: A. Ganesan, University of East Anglia, UK
Řešení projektu: 2017 - 2019
Řešitel: Viktor Brabec

BIOINCMED- Bioinorganic Chemistry for the Design of New Medicines

Název programu: ERC Advanced Grant
Koordinátor / pracoviště: P. J. Sadler, University of Warwick, UK
Řešení projektu: 2013 - 2017
Účastnické země: UK
Řešitel: Viktor Brabec

Interakce metalofarmak na buněčné úrovni

Název programu: COST Action CM1105
Koordinátor / pracoviště: P. Bednarski, University of Greifswald, Germany
Řešení projektu: 2013 - 2017
Řešitel: Viktor Brabec

Mechanismy protinádorových efektů netradičních komplexů platiny

Název programu: KONTAKT II
Koordinátor / pracoviště: Viktor Brabec, Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešení projektu: 2014 - 2016
Účastnické země: China
Řešitel: Viktor Brabec
Účelem projektu je zlepšit dosavadní znalosti o vztazích mezi strukturou a farmakologickou aktivitou metalofarmak a takto podstatným způsobem rozšířit teoretické zázemí pro návrhy a vývoj nových léčiv proti rakovině. Účelu tohoto projektu bude dosaženo získáním nových poznatků o efektech vybraných metalofarmak na strukturu, konformaci a termodynamickou stabilitu biomolekul (především genetického materiálu) a také na klíčové procesy v buňce, jako jsou replikace, transkripce a oprava DNA. Tyto studie budou komplementární ke studiím realizovaným partnerským pracovištěm. Těmito aktivitami se bude řešitelský tým navrhovatele podílet na aktivitách v rámci česko-čínské spolupráce ve výzkumu a vývoji na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci.

Molekulární a buněčná farmakologie nových konjugovaných organokovových sloučenin. Vztah k vývoji nových léčiv proti rakovině.

Název programu: COST CZ
Koordinátor / pracoviště: Jana Kašpárková, Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Řešení projektu: 2014 - 2016
Řešitel: Jana Kašpárková
Hlavním cílem tohoto výzkumného projektu bude zvýšit a rozšířit poznatkovou základnu potřebnou pro porozumění mechanismu působení nových organokovových konjugátů a využít tyto nové znalosti k vývoji nových tříd oraganokovových sloučenin s inovovaným spektrem protinádorové aktivity. Cílem tohoto projektu tedy bude reagovat na klinckou potřebu nových terapeuticky působících látek s novým mechanismem působení. Organokovové sloučeniny s duální funkcí takové možnosti nabízejí, ale základní medicínská chemiea molekulární a buněčná farmakologie a biologie těchto sloučenin byla doposud málo prozkoumána. Pokrok v terapii nádorových onemocnění vyžaduje získávat detailní informace o procesech, které mohou přispět k selektivnímu poškození a smrti nádorových buněka zároveň ponechat normální buňky nepoškozené. Budou studovány unikátní způsoby modifikace biomolekul cíleně navrženými organokovovými konjugáty a farmakologické faktory, které jsou zodpovědné za protinádorové účinky včetně rozlišení a následných procesů spojených s poškozením biomakromolekul.

Bioinorganic chemistry for the design of new medicines

Název programu: European Commission, FP7, ERC-2009-AdG_20090325
Koordinátor / pracoviště: Viktor Brabec, Institute of Biophysics, AS CR, Brno, Czech Republic
Řešení projektu: 2010 - 2015
Řešitel: Viktor Brabec, Institute of Biophysics, AS CR, Brno, Czech Republic

Metallo-Drug Design and Action

Název programu: COST – European Cooperation in Science and Technology (EC/NSF)
Koordinátor / pracoviště: Viktor Brabec, Institute of Biophysics, AS CR, Brno, Czech Republic
Spolupracovník: Viktor Brabec, Institute of Biophysics, AS CR, Brno, Czech Republic
Řešení projektu: 2006 - 2011
Účastnické země: AT, BE, CHE, DE, DK, ES, FR, GR, HU, IE, IL, IT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, TR, UK

Platinum and ruthenium compounds. From DNA damage to cancer chemotherapy

Název programu: Grants for Biomedical Research (Howard Hughes Medical Institute, USA)
Koordinátor / pracoviště: Jana Kašpárková, Institute of Biophysics, AS CR, Brno
Řešení projektu: 2006 - 2010

Platinum and ruthenium complexes. From DNA damage to cancer chemotherapy

Název programu: Collaborative Research Initiative Grant (The Wellcome Trust)
Koordinátor / pracoviště: N/A
Spolupracovník: Viktor Brabec, IBP, AS CR, Brno and
Řešení projektu: 2005 - 2008
Účastnické země: United Kingdom

Mechanistic Studies on New Platinum Clinical Agents

Název programu: National Institutes of Health, NIH, USA
Koordinátor / pracoviště: Nicholas P. Farrell, Virginia Commonwealth University, Richmond, USA
Spolupracovník: Viktor Brabec, Institute of Biophysics, AS CR, Brno, Czech Republic
Řešení projektu: 1998 - 2007
Účastnické země: USA

Basis for new structure-pharmacological relationship of platinum drugs

Název programu: Grants for Biomedical Research (HHMI, USA)
Koordinátor / pracoviště: Jana Kašpárková, Institute of Biophysics, AS CR, Brno
Řešení projektu: 2001 - 2005

Platinum metal complexes as DNA-protein cross-linking agents

Název programu: National Science Foundation (USA) Academy of Sciences of the Czech Republic
Koordinátor / pracoviště: Viktor Brabec, Institute of Biophysics, AS CR, Brno, Czech Republic
Spolupracovník: Viktor Brabec, Institute of Biophysics, AS CR, Brno, Czech Republic
Účastnické země: USA

Transition metal-based anticancer compounds. From mechanistic studies to innovatory cancer chemotherapy

Název programu: Ministry of Education of the CR/Ministry of Education of China
Koordinátor / pracoviště: Viktor Brabec, Institute of Biophysics, AS CR, Brno, Czech Republic
Spolupracovník: Viktor Brabec, Institute of Biophysics, AS CR, Brno, Czech Republic
Účastnické země: China