National Cooperation

In Czech only

 

odděleníidentifikační kód projektuposkytovatelnázev projektuřešení projektu
DBCMOIBS5004107AV ČRAplikace biofyzikálních metod v biotechnologické a klinické praxi20012005
DBCMOIBS5004355AV ČRMožnosti elektrochemických metod v genomice, základy vývoje biosenzorů DNA20032005
DC1QS500040507AV ČRTukové složky výživy - modulace jejich účinků a možnosti praktického využití20052009
DMCC1QS500040508AV ČRMethylace histonu H3 v granulocytech jako prognostický marker remise chronické myeloidní leukémie20052009
DMBP1QS500040581AV ČRMetalofarmaka, vývoj a mechanismus působení20052009
DBCMOKAN200040651AV ČRElektrochemická a optická analýza biomakromolekul na mikroelektrodách pokrytých nanovrstvami elektroaktivního materiálu20062010
DMBPKAN200200651AV ČRNanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv20062010
DBCMOKAN400310651AV ČRNanotechnologie pro proteinovou a genovou diagnostiku20062010
DMBPIAA5004101GA AVStruktura, rozlišení a biochemie DNA modifikované platinovými cytostatiky20012005
DSNAIAA1004201GA AVBiofyzikální vlastnosti úseků (guanin+cytosin) a úseků (adenin+thymin) v molekulách DNA lidských chromozomů20022006
DMCCIAA1065203GA AVVyužití kombinace laserových mikrosvazkových a cytometrických technik ke studiu struktury a dynamiky lidského genomu20022006
DSNAIAA4004201GA AVTetraplexy DNA a jejich výskyt v lidském genomu20022006
DSNAIAA1004301GA AVKonformační přechody v plasmidové DNA20032005
DBCMOKJB4004302GA AVVyužití chemických strukturních sond a elektroanalytických metod při detekci poškození DNA. Vývoj DNA senzorů.20032005
DBCMOKJB4004305GA AVChemicky modifikované pevné elektrody v elektrochemické analýze nukleových kyselin a jejich složek20032005
DMBPKJB5004301GA AVMolekulární mechanismy protinádorového působení nového léčiva BBR346420032005
DPDGIAA6004304GA AVEpigenetické důsledky dysfunkce telomer u Arabidopsis thaliana20032006
DMCCIAA5004306GA AVStruktura lidského genomu20032007
DBCMOIAA4004404GA AVInterakce biopolymerů s ligandy a detekce jejich konformačních změn na fázových rozhraních pomocí elektrochemických a optických metod20042006
DCKJB6004407GA AVInterakce genotoxických a negenotoxických účinků polycyklických aromatických uhlovodíků v regulaci buněčné proliferace20042006
DBCMOIAA4004402GA AVElektrochemické detektory hybridizace DNA a jejich aplikace v DNA diagnostice20042007
DMEIAA600380507GA AVMechanismy udržující hormonální homeostázi v rostlinných buňkách20052007
DBCMOKJB500040502GA AVMutanty nádorového supresoru proteinu p53 a regulace jejich DNA vazebné aktivity20052007
DCKJB500040508GA AVAdheze a aniokis u střevních buněk - úloha členů rodiny TNF, metabolismu AA a diferenciace20052007
DBCMOIAA500040513GA AVStandardní (wild type) a mutovaný nádorový supresor protein p53. Mezimolekulární interakce, změny konformace a nové mikrometody jeho analysy20052008
DMCCIAA600040505GA AVMechanismy tvorby a ztráty telomer nezávislé na telomeráze20052009
DBCMOIAA100040602GA AVNové přístupy v elektrochemické analýze nukleových kyselin a oligonukleotidů zaměřené na ultrasensitivní mikrodetekci DNA a detekci DNA hybridizace.20062008
DBCMOIAA400040611GA AVVyužití elektrochemických metod při studiu oligonukleotidů jako modelů alternativních struktur DNA20062008
DMEIAA600040611GA AVMendelovské a nemendelovské interakce rostlinných transgenů20062008
DMEIAA600040612GA AVFunkční analýza genu Shooting v Arabidopsis a tabáku20062008
DMBPKJB400040601GA AVRozlišení DNA modifikované platinovými a rutheniovými cytostatiky proteiny s motivem zinkových prstů a topoisomerázami20062008
DSDNAIAA400550701GA AVStructure and dynamics in complexes of solvated biomolecules20072009
DMCCIAA400040702GA AVHemikatenátové smyčky DNA: jejich výskyt v lidském genomu a rozpoznávání nádorově supresorovým proteinem p5320072010
DBCMOIAA500040701GA AVInterakce standardního a mutantních proteinů p53 s poškozenou DNA a jejich význam při odpovědi buněk na protinádorovou chemoterapii20072010
DMEIAA600040701GA AVDynamika proteomu v odpovědi na zvýšené hladiny cytokininů u Arabidopsis20072010
DSNAIAA100040701GA AVBiofyzikální vlastnosti biologicky a lékařsky důležitých oblastí lidské DNA20072011
DBCMOIAA400040804GA AVAplikace elektrochemických metod zaměřených na mikroanalýzu bází nukleových kyselin a oligonukleotidů20082010
DSDNAIAA400040802GA AVStruktura, dynamika a reakční mechanismus katalytické RNA20082011
DMBPIAA400040803GA AVMechanistické studie mající vztah k cílené chemoterapii rakoviny pomocí komplexů platiny a ruthenia aktivovatelných světlem20082011
DMCCIAA500040802GA AVNové mechanismy aktivit onkoproteinů ve vzniku promyelocytické leukémie20082011
DPDGIAA600040801GA AVStudium raných fází evoluce determinace pohlaví: srovnávací studie Silene otites, Silene colpophylla a Silene latifolia.20082011
DPDGKJB600040801GA AVVývojové dráhy zapojené do suprese gynecea u dvoudomých rostlin20082011
DMEIAA500040801GA AVTelomery a telomerázy: posun od molekulárně-biologického ke strukturně-biologickému přístupu.20082012
DBCMOIAA400040903GA AVMezifázové a elektrochemické chování syntetických oligonukleotidů: vliv nukleotidové sekvence, konformace a chemické modifikace20092011
DBCMOKJB100040901GA AVMezifázové vlastnosti alfa-synucleinu a agregace tohoto proteinu v Parkinsonově nemoci20092011
DSDNAKJB400040901GA AVPočítačová studie RNA multiple junction lokalizovaných ve funkčně významných místech ribozomu20092011
DPDGKJB600040901GA AVSilenka nadmutá jako model komparativní genomiky pro rod Silene20092011
DBCMOIAA400040901GA AVZnačení DNA redoxními markery pro elektrochemickou detekci. Aplikace v analýze nukleotidových sekvencí a v molekulární diagnostice.20092013
DSNAIAA500040903GA AVBiofyzika a bioinformatika genomových fragmentů DNA velice bohatých na guanin a adenin20092013
DBCMOGA204/03/0566GA ČRVyužití elektrochemie v analýze proteinů a při detekci hybridizace DNA20032005
DPDGGA522/03/0354GA ČRStudium organizace rostlinného jaderného chromatinu20032005
DCGA524/03/0766GA ČRModulace proliferace, diferenciace a apoptózy krvetvorných buněk - interakce cytokinů, farmak a lipidových složek výživy20032005
DCGA525/03/1527GA ČRChemická identifikace a in vitro screening toxicity aromatických kontaminantů v zemědělském prostředí20032005
DMEGP204/03/P104GA ČRStudium struktury a exprese genů pro ribozomální RNA v allotetraploidních a jejich rodičovských rostlinných genomech20032005
DMCCGP305/03/D050GA ČRÚloha adenosinové receptorové signalizace a její interakce s G-CSF v regulaci krvetvorby20032006
DMBPGD204/03/H016GA ČRStrukturní biofyzika makromolekul20032007
DMCCGA202/04/0907GA ČRCytometrie s vysokým rozlišením na živých buňkách20042006
DBCMOGA203/04/1325GA ČRNové přístupy ve vývoji elektrochemických senzorů pro poškození DNA20042006
DFRPGA305/04/0896GA ČRVliv carvedilolu na metabolickou aktivitu neutrofilů a monocytů20042006
DMEGA521/04/0775GA ČREpigenetická regulace genové exprese v transgenních a endogenních lokusech vyšších rostlin20042006
DCGA524/04/0895GA ČRMechanizmy buněčné smrti střevních epiteliálních buněk indukované lipidovými složkami výživy a endogenními regulátory apoptózy20042006
DFRPGA524/04/0897GA ČRÚloha serotoninu ve vzájemných interakcích krevních destiček a profesionálních fagocytů20042006
 GP204/04/P105GA ČRNové evoluční formy telomeráz a telomer u rostlin20042006
DBCMOGP301/04/P025GA ČRVliv superhelicity DNA na sekvenčně specifickou a strukturně selektivní vazbu proteinu p5320042006
DSDNAGA203/05/0009GA ČRStruktura a dynamika bází, párů bází nukleových kyselin, oligonukleotidů a jejich komplexů s vodou, ionty a léčivy20052007
DBCMOGA203/05/0043GA ČRKonjugáty nukleobází s komplexy kovů jako elektroaktivní značky. Využití značených oligonukleotidů v senzorech pro hybridizaci DNA20052007
DSDNAGA203/05/0388GA ČRKonformační dynamika nukleových kyselin20052007
DMBPGA203/05/2032GA ČRRamanova spektroskopie DNA modifikované protinádorově účinnými komplexy kovů20052007
DMEGA204/05/0687GA ČRÚloha mezidruhové hybridizace a allotetraploidizace ve vývoji rostlinných genomů20052007
DMCCGA204/05/2031GA ČRObjasnění vlivu HMGB1 na funkci nádorově supresorových proteinů a telomer20052007
DPDGGA204/05/2097GA ČRÚloha repetitivních sekvencí DNA v evoluci pohlavních chromosomů rostlin20052007
DBCMOGA301/05/0416GA ČRSensibilizace nádorových buněk k chemoterapeutikům cílenými inaktivacemi p53-kináz a homologů p53 jako možná terapeutická strategie v onkologii20052007
DMBPGA305/05/2030GA ČRNové přístupy k chemoterapii rakoviny látkami odvozenými od sloučenin kovů20052007
DMCCGA521/05/0055GA ČRMolekulární evoluce a funkční analýza komponent rostlinných telomer a telomeráz20052007
DPDGGA521/05/2076GA ČRStudium diferenciace chromozómů X a Y20052007
DCGA524/05/0595GA ČRInterakce fyziologických regulátorů růstu, kyseliny arachidonové a cizorodých látek20052007
DPDGGP204/05/P505GA ČRMechanismy evoluce pohlavních chromozómů20052007
DPDGGD204/05/H505GA ČRVývojová genetika rostlin20052008
DMBPGA203/06/1239GA ČRTolerance poškození DNA protinádorově účinnými komplexy kovů20062008
DBCMOGA203/06/1685GA ČRMikroanalytická instrumentace pro analýzy biopolymerů modifikovaných strukturními sondami20062008
DMCCGA204/06/0978GA ČRZměny v postranslačních modifikacích histonů po působení inhibitorů histon deacetyláz a po indukci buněčné diferenciace20062008
DMEGA204/06/1432GA ČRNicotiana sylvestris DNA-(cytosin-5)-methyltransferásy20062008
DMCCGA305/06/0015GA ČRInterakce stabilních agonistů adenosinových receptorů a granulocytárního kolonie stimulujícího faktoru (G-CSF) v krvetvorbě20062008
DPDGGA521/06/0056GA ČRCytogenetické mapování pohlavních chromozomů rostlin20062008
DPDGGA522/06/0380GA ČRStudium genomových nestabilit u mutantů Arabidopsis defektních v reparačních proteinech20062008
DMEGA522/06/0979GA ČRMechanismy odolnosti rostlin proti ROS indukovaným ve fotosyntetickém aparátu během fotoinhibičního stresu20062008
DCGA524/06/0517GA ČRMechanismy disrupce mezibuněčné komunikace a regulace buněčné proliferace v jaterních buňkách20062008
DFRPGA524/06/1197GA ČRRole volných radikálů v regulaci plicního zánětu vyvolaného akutní nebo chronickou expozicí k endotoxinu20062008
DFRPGA525/06/1196GA ČRVyužití terestrických světélkujících bakterií v ekotoxikologii20062008
DMCCGP204/06/P349GA ČRDynamická struktura a funkce buněčného jádra související s reparací DNA zlomů20062008
DBCMOGP204/06/P369GA ČRDNA vytvářející triplexy a jejich interakce s proteiny p5320062008
DCGP524/06/P345GA ČRRegulátor zánětlivých procesů NF-kappaB a modulace jeho aktivity zásahy do metabolismu kyseliny arachidonové20062008
DSNAGA202/07/0094GA ČRBiofyzika a bioinformatika oblastí lidského genomu s extrémním rozložením nukleotidů20072009
DBCMOGA203/07/1195GA ČRAnalýza struktury a interakcí DNA pomocí elektrochemických technik a chemických sond. Nové metody a senzory pro detekci poškození DNA20072009
DSNAGA204/07/0057GA ČRTetraplexy v lidském genomu20072009
DCGA204/07/0834GA ČRÚloha transformujícího růstového faktoru-beta v regulaci proliferace, diferenciace a apoptózy u nádorů prostaty a kolonu20072009
DBCMOGA301/07/0490GA ČRElektrody modifikované proteiny a DNA. Nové nástroje pro biomedicínu20072009
DMEGA521/07/0116GA ČRDynamika repetitivních DNA sekvencí v polyploidních genomech20072009
DFRPGA524/07/1511GA ČRVzájemné působení kolagenu, krevních destiček a neutrofilů s ohledem na hojení ran20072009
DBCMOGP202/07/P497GA ČRInterakce proteinů s povrchy. Nové biofyzikální metody analýzy nádorového supresoru p5320072009
DBCMOGP204/07/P476GA ČRInterakce proteinu p73 a jeho isoforem s DNA. Vliv nadšroubovicového vinutí, konformace DNA a protinádorových činidel20072009
DFRPGP204/07/P539GA ČRÚloha kyseliny močové v endoteliální dysfunkci20072009
DBCMOGP301/07/P160GA ČRStudium posttranslační modifikace nádorového supresoru proteinu p53, jeho homologů a interagujících proteinů v lidských nádorových buněčných liniích20072009
DCGA310/07/0961GA ČRÚloha environmentálních polutantů v mechanismech regulujících vznik a vývoj karcinomu prostaty20072010
DCGA301/07/1557GA ČRNové protinádorové platinové komplexy - mechanismy jejich působení a inovativní strategie chemoterapie20072011
DCGA524/07/1178GA ČRVýznam změn buněčných lipidů v průběhu diferenciace a apoptózy střevních epiteliálních buněk20072011
DBCMOGA202/08/1688GA ČRVyužití fyzikálních metod studia adsorpce nukleových kyselin a proteinů na rozhraních v lékařské diagnostice a při studiu biokompatibility20082010
DMCCGA204/08/1530GA ČRObjasnění úlohy proteinu HMGB1 v udržování genomové stability20082010
DBCMOGA204/08/1560GA ČRBioinformatická a experimentální identifikace nekanonických struktur v genomové DNA20082010
DFRPGA305/08/1704GA ČRRole hyaluronanu o různé molekulové hmotnosti v průběhu zánětu20082010
DBCMOGP203/08/P598GA ČRElektrochemické nástroje pro detekci mutací a polymorfismů v DNA20082010
DPDGGA521/08/0932GA ČRHorizontální genový přenos u rostlin20082011
DMCCGA305/08/0158GA ČRAktivace adenosinových receptorů kombinovaná s inhibicí cyklooxygenázy v modulaci zářením vyvolaného poškození kostní dřeně20082012
DFRPGA524/08/1753GA ČRVliv L-argininu a jeho analogů na tvorbu reaktivních metabolitů kyslíku a dusíku profesionálními fagocyty20082012
DCGA305/09/1526GA ČRÚloha adheze buněk zprostředkované extracelulární matrix v udržení homeostázy střevní tkáně a v karcinogenezi tlustého střeva20092011
DCGA524/09/1337GA ČRInterakce signálních drah Wnt a Ah receptoru v regulaci funkcí jaterních buněk20092011
DCGC204/09/J030GA ČRVýznam beta-arrestinu pro regulaci specificity ve Wnt signalizaci20092011
DSDNAGA203/09/1476GA ČRStrukturní dynamika, molekulové interakce a funkce klíčových motivů RNA20092012
 GA521/09/1912GA ČRTelomery řas20092012
DSDNAGD203/09/H046GA ČRBiochemie na rozcestí mezi in silico a in vitro20092012
 GD204/09/H002GA ČRVývojová biologie a genetika rostlin20092012
DCGD204/09/H058GA ČRMezibuněčná signalizace ve vývoji organismu a vzniku onemocnění20092012
DMBPGD301/09/H004GA ČRMolekulární a strukturní biologie vybraných cytostatik. Od mechanistických studií k chemoterapii rakoviny20092012
DCGD303/09/H048GA ČRMolekulární mechanismy vybraných patologických procesů v buňce20092012
DSNAGA202/09/0193GA ČRVznik a dynamika strukturních motivů nukleových kyselin podílejících se na regulaci genové exprese20092013
DBCMOGA203/09/0317GA ČRKonstrukce nových funkčních nukleových kyselin pro aplikace v chemické biologii, katalýze a samoskladbě20092013
DMEGA206/09/1751GA ČRVliv genomického šoku spojeného s mezidruhovou hybridizací a allopolyploidizací na evoluci rDNA lokusů u mladých invazivních plevelů20092013
DPDGGA522/09/0083GA ČRIzolace genů vázaných na pohlavní chromozomy a jejich využití ke studiu evoluce pohlavních chromozomů u rostlin20092013
DCFT-TA/015MPOVývoj tukových emulzí pro parenterální výživu se specifickými farmakologickými účinky.20042005
DBCMO1H-PK/42MPOVýzkum a vývoj nového typu elektrochemického biosenzoru pro detekci sekvence nukleotidů v DNA a genotoxických agens v prostředí.20042007
DMBPOC D20.001MŠMTBiochemie, strukturní a buněčná biologie #netradičních# protinádorově účinných platinových sloučenin20012005
DMBPOC D20.003MŠMTVnitrobuněčná a mimobuněčná cílová místa pro protinádorovou aktivitu a toxicitu komplexů ruthenia20022005
DMBPOC D21.001MŠMTCharakterizace metaloproteinů, klíčových molekul v biologických procesech20022005
DMBPOC D21.002MŠMTCharakterizace metaloproteinů významných v rakovině a jejich interakce s DNA20022005
DBCMOME 685MŠMTVývoj metod a konstrukce sensorů pro detekci interakcí DNA s léky20032005
DMBPOC D20.004MŠMTStrategie pro návrh a syntézu nových léčiv odvozených od kovových sloučenin pro nekovalentní rozlišení DNA20032005
DMCC1K04112MŠMTModifikace histonů v chromatinových oblastech se zvýšenou a sníženou expresí20042005
DBCMO1K04119MŠMTInterakce mutantních proteinů p53 s genomovou DNA in vitro a in vivo20042007
DMBP1P05OC070MŠMTVnitrobuněčná a mimobuněčná cílová místa protinádorové aktivity a toxicity komplexů ruthenia20052006
DMBP1P05OC071MŠMTCharakterizace metaloproteinů ,klíčových molekul biologických procesů20052006
DMBP1P05OC072MŠMTStrategie pro návrh a syntézu nových léčiv odvozených od kovových sloučenin pro nekovalentní rozlišení DNA20052006
DMCC1P05OC084MŠMTDynamická struktura a funkce buněčného jádra po ozáření20052007
DMCCLC535MŠMTDynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu v normě a patologii20052010
DPDGLC06004MŠMTIntegrovaný výzkum rostlinného genomu20062010
DMCCLC06027MŠMTUniverzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina20062010
DMBPLC06030MŠMTBiomolekulární centrum20062010
DBCMOLC06035MŠMTCentrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu.20062010
DBCMOME 920MŠMTAplikace biofyzikálních metod v biotechnologii a v biomedicině.20072007
 ME 919MŠMTMapování fragilních míst v lidském genomu20072011
DCMEB040703MŠMTÚloha lipidových raftů v řízení buněčné signalizace vedoucí k modulaci cytokinetiky nádorových buněk20082008
DMEMEB020823MŠMTStrukturní a funkční analýza genů pro ribosomální RNA v průběhu stabilizace syntetického allopolyploida Brassica napus20082009
DFRPMEB0808106MŠMTÚloha krevních destiček, neutrofilů a složek mezibuněčné hmoty v zánětu. Analýza léčiv a perspektivních přírodních látek.20082009
DMBPME08017MŠMTKomplexy platiny jako agens vhodná pro vytváření můstků mezi DNA a bílkovinami20082010
DFRPOC08058MŠMTVliv vysoce nenasycených mastných kyselin a jejich metabolitů na fyziologické funkce profesionálních fagocytů20082010
DMBPOC08003MŠMTStruktura, rozlišení a zpracování poškození DNA protinádorově účinnými sloučeninami kovů20082011
DBCMOEE2.3.09.0046MŠMTModerní biofyzikální metody: pokročilé praktické vzdělávání v experimentální biologii20092012
DBCMOME09038MŠMTInterakce proteinů a nukleových kyselin s povrchy. Nové nástroje pro biomedicínu20092012
DBCMONC7574MZRozpoznání poškození DNA nádorově supresorovými proteiny. Vliv protinádorových léčiv.20032005
DSNANM7634MZVývoj metody pro predikci patologického prodlužování trinukleotidových opakování v lidském genomu20032005
DMCC1A8241MZNové možnosti diagnostiky leukémií s využitím technologie DNA-mikročipů20042006
DMBPNR8562MZInhibice telomerázy komplexy přechodných kovů. Nová koncepce vývoje nových cytostatik20052008
DSNANR9147MZPatologické prodlužování mikrosatelitů v lidském genomu20072009
DCNS9600MZMožnosti modulace neuroendokrinní diferenciace a progrese nádorů prostaty.20092011
DCNS9956MZVýznam exprese asporinu a dalších proteinů extracelulární matrix v invazivních karcinomech prsu a prostaty20092011
DMCCQC1164MZECharakterizace genotypů bramboru metodou DNA fingerprintingu20012005