Informace o BFÚ AV ČR, v. v. i.

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Úplný oficiální název povinného subjektu:
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. v rejstříku veřejných výzkumných institucí

 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
  Ústav vznikl k 1. 1. 1955 z Biofyzikální laboratoře ČSAV, založené o rok dříve. Od roku 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005Sb.
  Náplní činnosti ústavu je výzkum struktury, funkce a dynamiky biologických systémů (biomolekul, buněčných komponent, buněk i buněčných populací) metodami molekulární biologie, biofyziky, biochemie a bioinformatiky.
  Zřizovatelem podle zákona 341/2005 Sb. je Akademie věd České republiky.

 3. Kontaktní poštovní adresa, telefon:
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Královopolská 135
  612 65 Brno
  tel: +420 541 517 500
  Úřední hodiny pro osobní návštěvu: 9:00 – 14:00 hodin

 4. Způsob platby za poskytování informací
  bankovním převodem: číslo účtu 27-0476400237/0100
  konstantní symbol: 0308
  variabilní symbol: doporučujeme uvádět IČO organizace nebo rodné číslo
  osobně ve finanční účtárně BFÚ AV ČR, v. v. i.v sídle instituce č. dveří 33
  poštou na adresu : BFÚ AV ČR, v. v. i.
  Královopolská 135
  612 65 Brno

 5. Identifikační číslo organizace:
  IČO: 68081707

 6. Daňové identifikační číslo organizace:
  DIČ: CZ68081707

 7. Dokumenty:
  Zřizovací listina (.pdf), EN (.pdf)

 8. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
  - poštou: BFÚ AV ĆR, v. v. i., Královopolská 135, Brno 612 65
  - telefonicky: +420 541 517 500
  - e-mailem: ibp@ibp.cz
  Poskytování informací se řídí platným sazebníkem

 9. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh nebo podnět či jiné dožádání anebo místo pro obdržení rozhodnutí:
  Sekretariát BFÚ AV ČR, v. v. i. (Po - Pá 9. 00 - 12.00, 12.30 - 15.00 hod.)

 10. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:
  1. Odvolání:
  Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání, a to písemně. Odvolání se doručuje povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal, tedy BFÚ AV ČR, v. v. i. Povinný subjekt ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.

  2. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:
  Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti BFÚ AV ČR, v. v. i., nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně BFÚ AV ČR, v. v. i., a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
  O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
  Ostatní žádosti, návrhy a jiná dožádání jsou vyřizována v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a v souladu s vnitřními předpisy BFÚ AV ĆR, v. v. i.

 11. Vzory formulářů:
  žádost o poskytnutí informace
  formulář pro podání opravného prostředku

 12. Popis postupů:
  Postup při vyřizování žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
  Postup BFÚ AV ČR, v. v. i. při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  1. BFÚ AV ČR, v. v. i. posoudí obsah každé podané žádosti a:
  a) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě: do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne jejího doručení BFÚ AV ČR, v. v. i. žádost odloží,
  b) v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti BFÚ AV ČR, v. v. i, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli,
  c) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových mediích.
  2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
  3. Podmínky, za kterých je BFÚ AV ČR, v. v. i. povinno, nebo může, požadovanou informaci odmítnout, poskytnutí informace omezit anebo odkázat na zveřejněnou informaci, jsou upraveny zákonem č. 106/1999 Sb.
  4. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.), nejvýše však o 10 dní.

 13. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
  Právní předpisy související s činností BFÚ AV ČR, v. v. i. zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucí

  1. zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucí

  2. zákon č.283/1992 Sb., o akademii věd

  3. zákon o 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

  4. zákon 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoj

  5. Zřizovací listina

 1. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:

Přehled žádostí za rok 2015

Přehled žádostí za rok 2016

Přehled žádostí za rok 2017