Aktuální události

Eva Bártová, ředitelka BFÚ a vedoucí Oddělení molekulární cytologie a cytometrie, byla zvolena členem prestižní organizace EMBO (European Molecular Biology Organization), která sdružuje špičkové vědce v oboru molekulární biologie. Gratulujeme! Více v odkaze.

 

 

Tisková zpráva o činnosti Biofyzikálního ústavu během epidemie COVID-19


Výzkum a další činnost Biofyzikálního ústavu byly v době epidemie rovněž zaměřeny na vzniklá, vysoce aktuální a společensky významná témata, související s epidemii COVID-19. Mimo jiné, jsme zavedli diagnostiku viru SARS-CoV-2 pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce RT-qPCR na špičkových termocyklerech, kterými BFÚ disponuje. Touto metodou bylo verifikováno 5 pozitivních a 5 negativních pacientských vzorků získaných z pracoviště FN v Brně. Na základě těchto výsledků jsme získali od SZÚ povolení testovat potenciálně infekční vzorky, ve spolupráci s klinickými pracovišti. Tato aktivita byla realizována v rámci plnění úkolů Strategie AV21 - věda ve veřejném zájmu, program Qualitas. Zavedenou metodiku qPCR na detekci SARS CoV-2 jsme nabídli klinickým pracovištím. I když nakonec spolupráce s klinickými pracovišti přímo nebyla navázána z důvodů dostatečné testovací kapacity v brněnských laboratořích, vědci Biofyzikálního ústavu zdarma poskytli kity na izolaci virové RNA různým klinickým pracovištím (celkem 615 reakcí). Dále vědci BFÚ přímo pomáhali s detekcí viru na klinice v Třeboni. Ústav také zapůjčil termální cykler pro qPCR reakci do nemocnice v Písku. Obě klinická pracoviště tak za našeho přispění mohla analyzovat stovky vzorků. Dále byla do FN Brno zapůjčena germicidní lampa pro vyšetřovací místnost a po celou dobu epidemiologické krize jsme připravovali roztoky pro izolaci virové RNA v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Genetické laboratoře v Brně (v množství pro zhruba 1200 extrakcí z tkání určených pro transplantace). Kromě vedlejších činností, spojeným s danou problematikou, jsme se věnovali také vědecké činnosti, která je hlavní náplní pracovníků Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Na téma variability genomu viru SARS-CoV-2 byl publikován jeden vědecký článek a jeden článek je v přípravě.

 

 

Významná výzkumná činnost

Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky (BFÚ) byl založen v r. 1955 a stal se významnou součástí infrastruktury výzkumu v Československu, později v České republice. V současné době se vědci BFÚ věnují základnímu výzkumu v různých oborech biofyziky, biologie a chemie. Výzkum se realizuje pomocí řady biofyzikálních metod, jako je konfokální mikroskopie založená na fluorescenčních metodách, vícekanálová flow-cytometrie, CD spektroskopie, počítačové modelování a elektrochemie. BFÚ představuje výzkumné centrum ČR, ve kterém jsou studovány epigenetické děje v genomu. Z praktického hlediska je věnována pozornost i radiační ochraně a její výuce na MU v Brně. Svojí činností vědci BFÚ přispívají ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti v ČR, k rozvoji biotechnologií a transferu výsledků výzkumu do praxe. V rámci předmětu své činnosti vědecké týmy BFÚ rozvíjejí mezinárodní spolupráci, včetně organizování mezinárodních vědeckých konferencí, seminářů a zaškolování zahraničních studentů a postdoktorandů v laboratořích, které jsou vybaveny moderními technologiemi. Ve spolupráci s vysokými školami vědci BFÚ vychovávají studenty, významně se podílejí na pedagogické činnosti několika univerzit v ČR. Výukové aktivity jsou realizovány především ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou Palackého v Olomouci. Vedení ústavu aktivně podporuje mladé vědecké pracovníky, snaží se rozvíjet jejich talent a prohlubovat jejich zájem o vědecké bádání. Z hlediska genderové rovnováhy podporujeme ženy ve vědě, konkrétními nástroji a opatřeními umožňujeme skloubení úspěšného profesního rozvoje a rodinného života, včetně zajištění péče o děti.

Našim cílem je upevňovat pozici špičkového národního centra pro excelentní výzkum; pracujeme současně na posílení naší pozice v mezinárodním měřítku. Každým rokem vědci BFÚ řeší více než 50 národních grantových projektů a vychovávají více než 70 pregraduálních a postgraduálních studentů. Řada vědců ústavu byla nebo je hlavními řešiteli mezinárodních projektů, jako jsou projekty garantované Norskými fondy, EU granty Marie Curie, COST projekty nebo projekty podpořené z Howard Hughes Medical Institute v USA nebo Welcome Trust, UK. Vedení ústavu podporuje vědecký výzkum formou interní podpory výzkumu. Chceme vytvořit podmínky k tomu, aby k nám přicházeli vědecky nejschopnější lidé a činili zásadní objevy ve vědních oblastech, které spadají do celkové koncepce BFÚ. Vedení ústavu dbá na akademické svobody a snaží se zajišťovat dobrou finanční i technickou podporu. Oborná práce jednotlivých týmů BFÚ nachází odezvu ve vysoké citovanosti vědeckých prací, které byly v ústavu vytvořeny. V ústavu pracují renomovaní vědci, jako je prof. Viktor Brabec (počet citací více než 11 000) nebo laureát Akademické prémie a jeden z nejcitovanějších vědců ČR, prof. Jiří Šponer (počet citací více než 18 000). Velice aktivním a mezinárodně uznávaným vědcem byl laureát nejprestižnější národní ceny Česká hlava a Neuron, prof. Emil Paleček (počet citací podle WoS je více než 14 000). Vedení ústavu rovněž podporuje aktivity mladých vědců. Z mladší generace (do 35 let) byla oceněna řada postdoktorandů prestižní cenou Otty Wichterleho (cena Akademie věd ČR). Ocenění byli: Jiří Fajkus, Olga Nováková, Jiří Šponer, Miroslav Fojta, Jana Kašpárková, Stanislav Hasoň, Luděk Havran, Václav Brázda, Judit Šponerová, Lukáš Kubala, Jaroslav Malina, Roman Hobza, Martin Falk, Kamila Réblová, Veronika Ostatná, Hana Pivoňková, Michaela Pekarová, Zdeněk Kubát, Soňa Legartová, Vojtěch Novohradský, Miroslav Krepl, Lenka Marková, Gabriela Ambrožová a Petr Stadlbauer. Významní vědci BFÚ a mladí vědečtí pracovníci garantují dlouhodobě vynikající vědeckou úroveň Biofyzikálního ústavu.