National Cooperation

In Czech only

 

oddělení identifikační kód projektu poskytovatel název projektu řešení projektu
DBCMO IBS5004107 AV ČR Aplikace biofyzikálních metod v biotechnologické a klinické praxi 2001 2005
DBCMO IBS5004355 AV ČR Možnosti elektrochemických metod v genomice, základy vývoje biosenzorů DNA 2003 2005
DC 1QS500040507 AV ČR Tukové složky výživy - modulace jejich účinků a možnosti praktického využití 2005 2009
DMCC 1QS500040508 AV ČR Methylace histonu H3 v granulocytech jako prognostický marker remise chronické myeloidní leukémie 2005 2009
DMBP 1QS500040581 AV ČR Metalofarmaka, vývoj a mechanismus působení 2005 2009
DBCMO KAN200040651 AV ČR Elektrochemická a optická analýza biomakromolekul na mikroelektrodách pokrytých nanovrstvami elektroaktivního materiálu 2006 2010
DMBP KAN200200651 AV ČR Nanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv 2006 2010
DBCMO KAN400310651 AV ČR Nanotechnologie pro proteinovou a genovou diagnostiku 2006 2010
DMBP IAA5004101 GA AV Struktura, rozlišení a biochemie DNA modifikované platinovými cytostatiky 2001 2005
DSNA IAA1004201 GA AV Biofyzikální vlastnosti úseků (guanin+cytosin) a úseků (adenin+thymin) v molekulách DNA lidských chromozomů 2002 2006
DMCC IAA1065203 GA AV Využití kombinace laserových mikrosvazkových a cytometrických technik ke studiu struktury a dynamiky lidského genomu 2002 2006
DSNA IAA4004201 GA AV Tetraplexy DNA a jejich výskyt v lidském genomu 2002 2006
DSNA IAA1004301 GA AV Konformační přechody v plasmidové DNA 2003 2005
DBCMO KJB4004302 GA AV Využití chemických strukturních sond a elektroanalytických metod při detekci poškození DNA. Vývoj DNA senzorů. 2003 2005
DBCMO KJB4004305 GA AV Chemicky modifikované pevné elektrody v elektrochemické analýze nukleových kyselin a jejich složek 2003 2005
DMBP KJB5004301 GA AV Molekulární mechanismy protinádorového působení nového léčiva BBR3464 2003 2005
DPDG IAA6004304 GA AV Epigenetické důsledky dysfunkce telomer u Arabidopsis thaliana 2003 2006
DMCC IAA5004306 GA AV Struktura lidského genomu 2003 2007
DBCMO IAA4004404 GA AV Interakce biopolymerů s ligandy a detekce jejich konformačních změn na fázových rozhraních pomocí elektrochemických a optických metod 2004 2006
DC KJB6004407 GA AV Interakce genotoxických a negenotoxických účinků polycyklických aromatických uhlovodíků v regulaci buněčné proliferace 2004 2006
DBCMO IAA4004402 GA AV Elektrochemické detektory hybridizace DNA a jejich aplikace v DNA diagnostice 2004 2007
DME IAA600380507 GA AV Mechanismy udržující hormonální homeostázi v rostlinných buňkách 2005 2007
DBCMO KJB500040502 GA AV Mutanty nádorového supresoru proteinu p53 a regulace jejich DNA vazebné aktivity 2005 2007
DC KJB500040508 GA AV Adheze a aniokis u střevních buněk - úloha členů rodiny TNF, metabolismu AA a diferenciace 2005 2007
DBCMO IAA500040513 GA AV Standardní (wild type) a mutovaný nádorový supresor protein p53. Mezimolekulární interakce, změny konformace a nové mikrometody jeho analysy 2005 2008
DMCC IAA600040505 GA AV Mechanismy tvorby a ztráty telomer nezávislé na telomeráze 2005 2009
DBCMO IAA100040602 GA AV Nové přístupy v elektrochemické analýze nukleových kyselin a oligonukleotidů zaměřené na ultrasensitivní mikrodetekci DNA a detekci DNA hybridizace. 2006 2008
DBCMO IAA400040611 GA AV Využití elektrochemických metod při studiu oligonukleotidů jako modelů alternativních struktur DNA 2006 2008
DME IAA600040611 GA AV Mendelovské a nemendelovské interakce rostlinných transgenů 2006 2008
DME IAA600040612 GA AV Funkční analýza genu Shooting v Arabidopsis a tabáku 2006 2008
DMBP KJB400040601 GA AV Rozlišení DNA modifikované platinovými a rutheniovými cytostatiky proteiny s motivem zinkových prstů a topoisomerázami 2006 2008
DSDNA IAA400550701 GA AV Structure and dynamics in complexes of solvated biomolecules 2007 2009
DMCC IAA400040702 GA AV Hemikatenátové smyčky DNA: jejich výskyt v lidském genomu a rozpoznávání nádorově supresorovým proteinem p53 2007 2010
DBCMO IAA500040701 GA AV Interakce standardního a mutantních proteinů p53 s poškozenou DNA a jejich význam při odpovědi buněk na protinádorovou chemoterapii 2007 2010
DME IAA600040701 GA AV Dynamika proteomu v odpovědi na zvýšené hladiny cytokininů u Arabidopsis 2007 2010
DSNA IAA100040701 GA AV Biofyzikální vlastnosti biologicky a lékařsky důležitých oblastí lidské DNA 2007 2011
DBCMO IAA400040804 GA AV Aplikace elektrochemických metod zaměřených na mikroanalýzu bází nukleových kyselin a oligonukleotidů 2008 2010
DSDNA IAA400040802 GA AV Struktura, dynamika a reakční mechanismus katalytické RNA 2008 2011
DMBP IAA400040803 GA AV Mechanistické studie mající vztah k cílené chemoterapii rakoviny pomocí komplexů platiny a ruthenia aktivovatelných světlem 2008 2011
DMCC IAA500040802 GA AV Nové mechanismy aktivit onkoproteinů ve vzniku promyelocytické leukémie 2008 2011
DPDG IAA600040801 GA AV Studium raných fází evoluce determinace pohlaví: srovnávací studie Silene otites, Silene colpophylla a Silene latifolia. 2008 2011
DPDG KJB600040801 GA AV Vývojové dráhy zapojené do suprese gynecea u dvoudomých rostlin 2008 2011
DME IAA500040801 GA AV Telomery a telomerázy: posun od molekulárně-biologického ke strukturně-biologickému přístupu. 2008 2012
DBCMO IAA400040903 GA AV Mezifázové a elektrochemické chování syntetických oligonukleotidů: vliv nukleotidové sekvence, konformace a chemické modifikace 2009 2011
DBCMO KJB100040901 GA AV Mezifázové vlastnosti alfa-synucleinu a agregace tohoto proteinu v Parkinsonově nemoci 2009 2011
DSDNA KJB400040901 GA AV Počítačová studie RNA multiple junction lokalizovaných ve funkčně významných místech ribozomu 2009 2011
DPDG KJB600040901 GA AV Silenka nadmutá jako model komparativní genomiky pro rod Silene 2009 2011
DBCMO IAA400040901 GA AV Značení DNA redoxními markery pro elektrochemickou detekci. Aplikace v analýze nukleotidových sekvencí a v molekulární diagnostice. 2009 2013
DSNA IAA500040903 GA AV Biofyzika a bioinformatika genomových fragmentů DNA velice bohatých na guanin a adenin 2009 2013
DBCMO GA204/03/0566 GA ČR Využití elektrochemie v analýze proteinů a při detekci hybridizace DNA 2003 2005
DPDG GA522/03/0354 GA ČR Studium organizace rostlinného jaderného chromatinu 2003 2005
DC GA524/03/0766 GA ČR Modulace proliferace, diferenciace a apoptózy krvetvorných buněk - interakce cytokinů, farmak a lipidových složek výživy 2003 2005
DC GA525/03/1527 GA ČR Chemická identifikace a in vitro screening toxicity aromatických kontaminantů v zemědělském prostředí 2003 2005
DME GP204/03/P104 GA ČR Studium struktury a exprese genů pro ribozomální RNA v allotetraploidních a jejich rodičovských rostlinných genomech 2003 2005
DMCC GP305/03/D050 GA ČR Úloha adenosinové receptorové signalizace a její interakce s G-CSF v regulaci krvetvorby 2003 2006
DMBP GD204/03/H016 GA ČR Strukturní biofyzika makromolekul 2003 2007
DMCC GA202/04/0907 GA ČR Cytometrie s vysokým rozlišením na živých buňkách 2004 2006
DBCMO GA203/04/1325 GA ČR Nové přístupy ve vývoji elektrochemických senzorů pro poškození DNA 2004 2006
DFRP GA305/04/0896 GA ČR Vliv carvedilolu na metabolickou aktivitu neutrofilů a monocytů 2004 2006
DME GA521/04/0775 GA ČR Epigenetická regulace genové exprese v transgenních a endogenních lokusech vyšších rostlin 2004 2006
DC GA524/04/0895 GA ČR Mechanizmy buněčné smrti střevních epiteliálních buněk indukované lipidovými složkami výživy a endogenními regulátory apoptózy 2004 2006
DFRP GA524/04/0897 GA ČR Úloha serotoninu ve vzájemných interakcích krevních destiček a profesionálních fagocytů 2004 2006
  GP204/04/P105 GA ČR Nové evoluční formy telomeráz a telomer u rostlin 2004 2006
DBCMO GP301/04/P025 GA ČR Vliv superhelicity DNA na sekvenčně specifickou a strukturně selektivní vazbu proteinu p53 2004 2006
DSDNA GA203/05/0009 GA ČR Struktura a dynamika bází, párů bází nukleových kyselin, oligonukleotidů a jejich komplexů s vodou, ionty a léčivy 2005 2007
DBCMO GA203/05/0043 GA ČR Konjugáty nukleobází s komplexy kovů jako elektroaktivní značky. Využití značených oligonukleotidů v senzorech pro hybridizaci DNA 2005 2007
DSDNA GA203/05/0388 GA ČR Konformační dynamika nukleových kyselin 2005 2007
DMBP GA203/05/2032 GA ČR Ramanova spektroskopie DNA modifikované protinádorově účinnými komplexy kovů 2005 2007
DME GA204/05/0687 GA ČR Úloha mezidruhové hybridizace a allotetraploidizace ve vývoji rostlinných genomů 2005 2007
DMCC GA204/05/2031 GA ČR Objasnění vlivu HMGB1 na funkci nádorově supresorových proteinů a telomer 2005 2007
DPDG GA204/05/2097 GA ČR Úloha repetitivních sekvencí DNA v evoluci pohlavních chromosomů rostlin 2005 2007
DBCMO GA301/05/0416 GA ČR Sensibilizace nádorových buněk k chemoterapeutikům cílenými inaktivacemi p53-kináz a homologů p53 jako možná terapeutická strategie v onkologii 2005 2007
DMBP GA305/05/2030 GA ČR Nové přístupy k chemoterapii rakoviny látkami odvozenými od sloučenin kovů 2005 2007
DMCC GA521/05/0055 GA ČR Molekulární evoluce a funkční analýza komponent rostlinných telomer a telomeráz 2005 2007
DPDG GA521/05/2076 GA ČR Studium diferenciace chromozómů X a Y 2005 2007
DC GA524/05/0595 GA ČR Interakce fyziologických regulátorů růstu, kyseliny arachidonové a cizorodých látek 2005 2007
DPDG GP204/05/P505 GA ČR Mechanismy evoluce pohlavních chromozómů 2005 2007
DPDG GD204/05/H505 GA ČR Vývojová genetika rostlin 2005 2008
DMBP GA203/06/1239 GA ČR Tolerance poškození DNA protinádorově účinnými komplexy kovů 2006 2008
DBCMO GA203/06/1685 GA ČR Mikroanalytická instrumentace pro analýzy biopolymerů modifikovaných strukturními sondami 2006 2008
DMCC GA204/06/0978 GA ČR Změny v postranslačních modifikacích histonů po působení inhibitorů histon deacetyláz a po indukci buněčné diferenciace 2006 2008
DME GA204/06/1432 GA ČR Nicotiana sylvestris DNA-(cytosin-5)-methyltransferásy 2006 2008
DMCC GA305/06/0015 GA ČR Interakce stabilních agonistů adenosinových receptorů a granulocytárního kolonie stimulujícího faktoru (G-CSF) v krvetvorbě 2006 2008
DPDG GA521/06/0056 GA ČR Cytogenetické mapování pohlavních chromozomů rostlin 2006 2008
DPDG GA522/06/0380 GA ČR Studium genomových nestabilit u mutantů Arabidopsis defektních v reparačních proteinech 2006 2008
DME GA522/06/0979 GA ČR Mechanismy odolnosti rostlin proti ROS indukovaným ve fotosyntetickém aparátu během fotoinhibičního stresu 2006 2008
DC GA524/06/0517 GA ČR Mechanismy disrupce mezibuněčné komunikace a regulace buněčné proliferace v jaterních buňkách 2006 2008
DFRP GA524/06/1197 GA ČR Role volných radikálů v regulaci plicního zánětu vyvolaného akutní nebo chronickou expozicí k endotoxinu 2006 2008
DFRP GA525/06/1196 GA ČR Využití terestrických světélkujících bakterií v ekotoxikologii 2006 2008
DMCC GP204/06/P349 GA ČR Dynamická struktura a funkce buněčného jádra související s reparací DNA zlomů 2006 2008
DBCMO GP204/06/P369 GA ČR DNA vytvářející triplexy a jejich interakce s proteiny p53 2006 2008
DC GP524/06/P345 GA ČR Regulátor zánětlivých procesů NF-kappaB a modulace jeho aktivity zásahy do metabolismu kyseliny arachidonové 2006 2008
DSNA GA202/07/0094 GA ČR Biofyzika a bioinformatika oblastí lidského genomu s extrémním rozložením nukleotidů 2007 2009
DBCMO GA203/07/1195 GA ČR Analýza struktury a interakcí DNA pomocí elektrochemických technik a chemických sond. Nové metody a senzory pro detekci poškození DNA 2007 2009
DSNA GA204/07/0057 GA ČR Tetraplexy v lidském genomu 2007 2009
DC GA204/07/0834 GA ČR Úloha transformujícího růstového faktoru-beta v regulaci proliferace, diferenciace a apoptózy u nádorů prostaty a kolonu 2007 2009
DBCMO GA301/07/0490 GA ČR Elektrody modifikované proteiny a DNA. Nové nástroje pro biomedicínu 2007 2009
DME GA521/07/0116 GA ČR Dynamika repetitivních DNA sekvencí v polyploidních genomech 2007 2009
DFRP GA524/07/1511 GA ČR Vzájemné působení kolagenu, krevních destiček a neutrofilů s ohledem na hojení ran 2007 2009
DBCMO GP202/07/P497 GA ČR Interakce proteinů s povrchy. Nové biofyzikální metody analýzy nádorového supresoru p53 2007 2009
DBCMO GP204/07/P476 GA ČR Interakce proteinu p73 a jeho isoforem s DNA. Vliv nadšroubovicového vinutí, konformace DNA a protinádorových činidel 2007 2009
DFRP GP204/07/P539 GA ČR Úloha kyseliny močové v endoteliální dysfunkci 2007 2009
DBCMO GP301/07/P160 GA ČR Studium posttranslační modifikace nádorového supresoru proteinu p53, jeho homologů a interagujících proteinů v lidských nádorových buněčných liniích 2007 2009
DC GA310/07/0961 GA ČR Úloha environmentálních polutantů v mechanismech regulujících vznik a vývoj karcinomu prostaty 2007 2010
DC GA301/07/1557 GA ČR Nové protinádorové platinové komplexy - mechanismy jejich působení a inovativní strategie chemoterapie 2007 2011
DC GA524/07/1178 GA ČR Význam změn buněčných lipidů v průběhu diferenciace a apoptózy střevních epiteliálních buněk 2007 2011
DBCMO GA202/08/1688 GA ČR Využití fyzikálních metod studia adsorpce nukleových kyselin a proteinů na rozhraních v lékařské diagnostice a při studiu biokompatibility 2008 2010
DMCC GA204/08/1530 GA ČR Objasnění úlohy proteinu HMGB1 v udržování genomové stability 2008 2010
DBCMO GA204/08/1560 GA ČR Bioinformatická a experimentální identifikace nekanonických struktur v genomové DNA 2008 2010
DFRP GA305/08/1704 GA ČR Role hyaluronanu o různé molekulové hmotnosti v průběhu zánětu 2008 2010
DBCMO GP203/08/P598 GA ČR Elektrochemické nástroje pro detekci mutací a polymorfismů v DNA 2008 2010
DPDG GA521/08/0932 GA ČR Horizontální genový přenos u rostlin 2008 2011
DMCC GA305/08/0158 GA ČR Aktivace adenosinových receptorů kombinovaná s inhibicí cyklooxygenázy v modulaci zářením vyvolaného poškození kostní dřeně 2008 2012
DFRP GA524/08/1753 GA ČR Vliv L-argininu a jeho analogů na tvorbu reaktivních metabolitů kyslíku a dusíku profesionálními fagocyty 2008 2012
DC GA305/09/1526 GA ČR Úloha adheze buněk zprostředkované extracelulární matrix v udržení homeostázy střevní tkáně a v karcinogenezi tlustého střeva 2009 2011
DC GA524/09/1337 GA ČR Interakce signálních drah Wnt a Ah receptoru v regulaci funkcí jaterních buněk 2009 2011
DC GC204/09/J030 GA ČR Význam beta-arrestinu pro regulaci specificity ve Wnt signalizaci 2009 2011
DSDNA GA203/09/1476 GA ČR Strukturní dynamika, molekulové interakce a funkce klíčových motivů RNA 2009 2012
  GA521/09/1912 GA ČR Telomery řas 2009 2012
DSDNA GD203/09/H046 GA ČR Biochemie na rozcestí mezi in silico a in vitro 2009 2012
  GD204/09/H002 GA ČR Vývojová biologie a genetika rostlin 2009 2012
DC GD204/09/H058 GA ČR Mezibuněčná signalizace ve vývoji organismu a vzniku onemocnění 2009 2012
DMBP GD301/09/H004 GA ČR Molekulární a strukturní biologie vybraných cytostatik. Od mechanistických studií k chemoterapii rakoviny 2009 2012
DC GD303/09/H048 GA ČR Molekulární mechanismy vybraných patologických procesů v buňce 2009 2012
DSNA GA202/09/0193 GA ČR Vznik a dynamika strukturních motivů nukleových kyselin podílejících se na regulaci genové exprese 2009 2013
DBCMO GA203/09/0317 GA ČR Konstrukce nových funkčních nukleových kyselin pro aplikace v chemické biologii, katalýze a samoskladbě 2009 2013
DME GA206/09/1751 GA ČR Vliv genomického šoku spojeného s mezidruhovou hybridizací a allopolyploidizací na evoluci rDNA lokusů u mladých invazivních plevelů 2009 2013
DPDG GA522/09/0083 GA ČR Izolace genů vázaných na pohlavní chromozomy a jejich využití ke studiu evoluce pohlavních chromozomů u rostlin 2009 2013
DC FT-TA/015 MPO Vývoj tukových emulzí pro parenterální výživu se specifickými farmakologickými účinky. 2004 2005
DBCMO 1H-PK/42 MPO Výzkum a vývoj nového typu elektrochemického biosenzoru pro detekci sekvence nukleotidů v DNA a genotoxických agens v prostředí. 2004 2007
DMBP OC D20.001 MŠMT Biochemie, strukturní a buněčná biologie #netradičních# protinádorově účinných platinových sloučenin 2001 2005
DMBP OC D20.003 MŠMT Vnitrobuněčná a mimobuněčná cílová místa pro protinádorovou aktivitu a toxicitu komplexů ruthenia 2002 2005
DMBP OC D21.001 MŠMT Charakterizace metaloproteinů, klíčových molekul v biologických procesech 2002 2005
DMBP OC D21.002 MŠMT Charakterizace metaloproteinů významných v rakovině a jejich interakce s DNA 2002 2005
DBCMO ME 685 MŠMT Vývoj metod a konstrukce sensorů pro detekci interakcí DNA s léky 2003 2005
DMBP OC D20.004 MŠMT Strategie pro návrh a syntézu nových léčiv odvozených od kovových sloučenin pro nekovalentní rozlišení DNA 2003 2005
DMCC 1K04112 MŠMT Modifikace histonů v chromatinových oblastech se zvýšenou a sníženou expresí 2004 2005
DBCMO 1K04119 MŠMT Interakce mutantních proteinů p53 s genomovou DNA in vitro a in vivo 2004 2007
DMBP 1P05OC070 MŠMT Vnitrobuněčná a mimobuněčná cílová místa protinádorové aktivity a toxicity komplexů ruthenia 2005 2006
DMBP 1P05OC071 MŠMT Charakterizace metaloproteinů ,klíčových molekul biologických procesů 2005 2006
DMBP 1P05OC072 MŠMT Strategie pro návrh a syntézu nových léčiv odvozených od kovových sloučenin pro nekovalentní rozlišení DNA 2005 2006
DMCC 1P05OC084 MŠMT Dynamická struktura a funkce buněčného jádra po ozáření 2005 2007
DMCC LC535 MŠMT Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu v normě a patologii 2005 2010
DPDG LC06004 MŠMT Integrovaný výzkum rostlinného genomu 2006 2010
DMCC LC06027 MŠMT Univerzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina 2006 2010
DMBP LC06030 MŠMT Biomolekulární centrum 2006 2010
DBCMO LC06035 MŠMT Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu. 2006 2010
DBCMO ME 920 MŠMT Aplikace biofyzikálních metod v biotechnologii a v biomedicině. 2007 2007
  ME 919 MŠMT Mapování fragilních míst v lidském genomu 2007 2011
DC MEB040703 MŠMT Úloha lipidových raftů v řízení buněčné signalizace vedoucí k modulaci cytokinetiky nádorových buněk 2008 2008
DME MEB020823 MŠMT Strukturní a funkční analýza genů pro ribosomální RNA v průběhu stabilizace syntetického allopolyploida Brassica napus 2008 2009
DFRP MEB0808106 MŠMT Úloha krevních destiček, neutrofilů a složek mezibuněčné hmoty v zánětu. Analýza léčiv a perspektivních přírodních látek. 2008 2009
DMBP ME08017 MŠMT Komplexy platiny jako agens vhodná pro vytváření můstků mezi DNA a bílkovinami 2008 2010
DFRP OC08058 MŠMT Vliv vysoce nenasycených mastných kyselin a jejich metabolitů na fyziologické funkce profesionálních fagocytů 2008 2010
DMBP OC08003 MŠMT Struktura, rozlišení a zpracování poškození DNA protinádorově účinnými sloučeninami kovů 2008 2011
DBCMO EE2.3.09.0046 MŠMT Moderní biofyzikální metody: pokročilé praktické vzdělávání v experimentální biologii 2009 2012
DBCMO ME09038 MŠMT Interakce proteinů a nukleových kyselin s povrchy. Nové nástroje pro biomedicínu 2009 2012
DBCMO NC7574 MZ Rozpoznání poškození DNA nádorově supresorovými proteiny. Vliv protinádorových léčiv. 2003 2005
DSNA NM7634 MZ Vývoj metody pro predikci patologického prodlužování trinukleotidových opakování v lidském genomu 2003 2005
DMCC 1A8241 MZ Nové možnosti diagnostiky leukémií s využitím technologie DNA-mikročipů 2004 2006
DMBP NR8562 MZ Inhibice telomerázy komplexy přechodných kovů. Nová koncepce vývoje nových cytostatik 2005 2008
DSNA NR9147 MZ Patologické prodlužování mikrosatelitů v lidském genomu 2007 2009
DC NS9600 MZ Možnosti modulace neuroendokrinní diferenciace a progrese nádorů prostaty. 2009 2011
DC NS9956 MZ Význam exprese asporinu a dalších proteinů extracelulární matrix v invazivních karcinomech prsu a prostaty 2009 2011
DMCC QC1164 MZE Charakterizace genotypů bramboru metodou DNA fingerprintingu 2001 2005