Biofyzikální chemie a molekulární onkologie

Běžící projekty

Nanostrukturované povrchy stříbrného amalgámu pro elektrochemické a optické metody analýzy biomolekul

Identifikační kód projektu: GJ17-23634Y
Poskytovatel: GAČR
Řešení projektu: 2017 - 2019
Řešitel: Daňhel Aleš, Biofyzikální ústav AVČR, v.v.i.

Ukončené projekty

Značení DNA redoxními markery pro elektrochemickou detekci. Aplikace v analýze nukleotidových sekvencí a v molekulární diagnostice.

Identifikační kód projektu: IAA400040901
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2009 - 2013

Konstrukce nových funkčních nukleových kyselin pro aplikace v chemické biologii, katalýze a samoskladbě

Identifikační kód projektu: GA203/09/0317
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2009 - 2013

Moderní biofyzikální metody: pokročilé praktické vzdělávání v experimentální biologii

Identifikační kód projektu: EE2.3.09.0046
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2009 - 2012

Interakce proteinů a nukleových kyselin s povrchy. Nové nástroje pro biomedicínu

Identifikační kód projektu: ME09038
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2009 - 2012

Mezifázové a elektrochemické chování syntetických oligonukleotidů: vliv nukleotidové sekvence, konformace a chemické modifikace

Identifikační kód projektu: IAA400040903
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2009 - 2011

Mezifázové vlastnosti alfa-synucleinu a agregace tohoto proteinu v Parkinsonově nemoci

Identifikační kód projektu: KJB100040901
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2009 - 2011

Aplikace elektrochemických metod zaměřených na mikroanalýzu bází nukleových kyselin a oligonukleotidů

Identifikační kód projektu: IAA400040804
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2008 - 2010

Využití fyzikálních metod studia adsorpce nukleových kyselin a proteinů na rozhraních v lékařské diagnostice a při studiu biokompatibility

Identifikační kód projektu: GA202/08/1688
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2008 - 2010

Bioinformatická a experimentální identifikace nekanonických struktur v genomové DNA

Identifikační kód projektu: GA204/08/1560
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2008 - 2010

Elektrochemické nástroje pro detekci mutací a polymorfismů v DNA

Identifikační kód projektu: GP203/08/P598
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2008 - 2010

Interakce standardního a mutantních proteinů p53 s poškozenou DNA a jejich význam při odpovědi buněk na protinádorovou chemoterapii

Identifikační kód projektu: IAA500040701
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2007 - 2010

Elektrochemická a optická analýza biomakromolekul na mikroelektrodách pokrytých nanovrstvami elektroaktivního materiálu

Identifikační kód projektu: KAN200040651
Poskytovatel: AV ČR
Řešení projektu: 2006 - 2010

Nanotechnologie pro proteinovou a genovou diagnostiku

Identifikační kód projektu: KAN400310651
Poskytovatel: AV ČR
Řešení projektu: 2006 - 2010

Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu.

Identifikační kód projektu: LC06035
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2006 - 2010

Analýza struktury a interakcí DNA pomocí elektrochemických technik a chemických sond. Nové metody a senzory pro detekci poškození DNA

Identifikační kód projektu: GA203/07/1195
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2007 - 2009

Elektrody modifikované proteiny a DNA. Nové nástroje pro biomedicínu

Identifikační kód projektu: GA301/07/0490
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2007 - 2009

Interakce proteinů s povrchy. Nové biofyzikální metody analýzy nádorového supresoru p53

Identifikační kód projektu: GP202/07/P497
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2007 - 2009

Interakce proteinu p73 a jeho isoforem s DNA. Vliv nadšroubovicového vinutí, konformace DNA a protinádorových činidel

Identifikační kód projektu: GP204/07/P476
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2007 - 2009

Studium posttranslační modifikace nádorového supresoru proteinu p53, jeho homologů a interagujících proteinů v lidských nádorových buněčných liniích

Identifikační kód projektu: GP301/07/P160
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2007 - 2009

Nové přístupy v elektrochemické analýze nukleových kyselin a oligonukleotidů zaměřené na ultrasensitivní mikrodetekci DNA a detekci DNA hybridizace.

Identifikační kód projektu: IAA100040602
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2006 - 2008

Využití elektrochemických metod při studiu oligonukleotidů jako modelů alternativních struktur DNA

Identifikační kód projektu: IAA400040611
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2006 - 2008

Mikroanalytická instrumentace pro analýzy biopolymerů modifikovaných strukturními sondami

Identifikační kód projektu: GA203/06/1685
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2006 - 2008

DNA vytvářející triplexy a jejich interakce s proteiny p53

Identifikační kód projektu: GP204/06/P369
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2006 - 2008

Standardní (wild type) a mutovaný nádorový supresor protein p53. Mezimolekulární interakce, změny konformace a nové mikrometody jeho analysy

Identifikační kód projektu: IAA500040513
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2005 - 2008

Aplikace biofyzikálních metod v biotechnologii a v biomedicině.

Identifikační kód projektu: ME 920
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2007 - 2007

Mutanty nádorového supresoru proteinu p53 a regulace jejich DNA vazebné aktivity

Identifikační kód projektu: KJB500040502
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2005 - 2007

Konjugáty nukleobází s komplexy kovů jako elektroaktivní značky. Využití značených oligonukleotidů v senzorech pro hybridizaci DNA

Identifikační kód projektu: GA203/05/0043
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2005 - 2007

Sensibilizace nádorových buněk k chemoterapeutikům cílenými inaktivacemi p53-kináz a homologů p53 jako možná terapeutická strategie v onkologii

Identifikační kód projektu: GA301/05/0416
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2005 - 2007

Elektrochemické detektory hybridizace DNA a jejich aplikace v DNA diagnostice

Identifikační kód projektu: IAA4004402
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2004 - 2007

Výzkum a vývoj nového typu elektrochemického biosenzoru pro detekci sekvence nukleotidů v DNA a genotoxických agens v prostředí.

Identifikační kód projektu: 1H-PK/42
Poskytovatel: MPO
Řešení projektu: 2004 - 2007

Interakce mutantních proteinů p53 s genomovou DNA in vitro a in vivo

Identifikační kód projektu: 1K04119
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2004 - 2007

Interakce biopolymerů s ligandy a detekce jejich konformačních změn na fázových rozhraních pomocí elektrochemických a optických metod

Identifikační kód projektu: IAA4004404
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2004 - 2006

Nové přístupy ve vývoji elektrochemických senzorů pro poškození DNA

Identifikační kód projektu: GA203/04/1325
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2004 - 2006

Vliv superhelicity DNA na sekvenčně specifickou a strukturně selektivní vazbu proteinu p53

Identifikační kód projektu: GP301/04/P025
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2004 - 2006

Možnosti elektrochemických metod v genomice, základy vývoje biosenzorů DNA

Identifikační kód projektu: IBS5004355
Poskytovatel: AV ČR
Řešení projektu: 2003 - 2005

Využití chemických strukturních sond a elektroanalytických metod při detekci poškození DNA. Vývoj DNA senzorů.

Identifikační kód projektu: KJB4004302
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2003 - 2005

Chemicky modifikované pevné elektrody v elektrochemické analýze nukleových kyselin a jejich složek

Identifikační kód projektu: KJB4004305
Poskytovatel: GA AV
Řešení projektu: 2003 - 2005

Využití elektrochemie v analýze proteinů a při detekci hybridizace DNA

Identifikační kód projektu: GA204/03/0566
Poskytovatel: GA ČR
Řešení projektu: 2003 - 2005

Vývoj metod a konstrukce sensorů pro detekci interakcí DNA s léky

Identifikační kód projektu: ME 685
Poskytovatel: MŠMT
Řešení projektu: 2003 - 2005

Rozpoznání poškození DNA nádorově supresorovými proteiny. Vliv protinádorových léčiv.

Identifikační kód projektu: NC7574
Poskytovatel: MZ
Řešení projektu: 2003 - 2005

Aplikace biofyzikálních metod v biotechnologické a klinické praxi

Identifikační kód projektu: IBS5004107
Poskytovatel: AV ČR
Řešení projektu: 2001 - 2005