Rozvoj moderních trendů v experimentální biologii: význam biomolekulárních interakcí pro funkci buněčných struktur

Základní informace o projektu

 • Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

  Název projektu:

  Registrační číslo:

  Webová stánka projektu

  Řešitel:

  Partneři:

  Finanční dotace:

  Termíny:

  Poskytovatel:

  Anotace projektu

  Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky

  Cíle projektu

  Projekt MODEXBIO je zaměřen na rozšíření a zkvalitnění výzkumu a modernizace odborné přípravy a vědecké výchovy týmů žadatele (Biofyzikální ústav AVČR, v.v.i.) a partnerů (Masarykova univerzita v Brně, Ostravská univerzita v Ostravě) v oblasti strukturní, molekulární a buněčné biologie se zaměřením na význam interakcí nukleových kyselin a proteinů pro funkce buněk a buněčných struktur a vývoje nových bioanalytických přístupů pro studium těchto interakcí, s cílem zkvalitnit personální zabezpečení výzkumu a vývoje v jeho prioritních směrech a aplikačních oblastech. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím vytvoření nových pracovních pozic pro postdoktorandy, soustavným zvyšováním kvalifikace vědeckých a realizačních týmů, pořádáním přednáškových a praktických kurzů, workshopu, pravidelných seminářů pro cílové skupiny akademických a vědeckých pracovníků a studentů s cílem zajistit průběžné zvyšování jejich odbornosti pro moderní mezioborovou výuku a vědecké výchovu.